Slider

Ostatni wpis związany był ze stosowaniem niedozwolonych klauzul w umowie o roboty budowlane zawieranej z konsumentem: Niedozwolone postanowienia w umowie o roboty budowlane zawartej z konsumentem. Poruszyłem temat posługiwania się wzorcami umownymi oraz stosowania postanowień umownych, które nie zostały uzgodnione indywidualnie z konsumentem. Podałem przykłady niedozwolonych klauzul umownych jakie zawiera Kodeks cywilny.

Zagadnienie stosowania wzorców umownych i niedozwolonych postanowień umownych stosowanych w obrocie konsumenckim przekracza ramy Kodeksu cywilnego. Dotyczy to także umowy o roboty budowlane, która może zostać zawarta przez konsumenta na podstawie przedłożonego mu gotowego formularza umowy.

Zapewne nieraz miałeś okazję przekonać się, podpisując umowę, że nie masz możliwości negocjowania jej postanowień. Otrzymujesz gotowy formularz umowy i masz dwa wyjścia. :-( Podpisać ją lub nie podpisać. Może to dotyczyć umowy na dostawę energii elektrycznej, zakupu telefonu czy też podpisania umowy z deweloperem lub bankiem.

Oczywistym jest, że jako konsumentowi mogą zostać narzucone Ci niekorzystne warunki umowy!!!

consumer-47205_1280-1

Jednym o organów odpowiedzialnych za kształtowanie polityki ochrony konsumenta w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK). W ramach swoich uprawnień może on prowadzić postępowanie w sprawie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów lub podejmować działania zmierzające do wyeliminowania z obrotu niedozwolonych postanowień umownych. Eliminowanie niedozwolonych wzorców umownych odbywa się m.in. poprzez kontrole wzorców umownych, które stosują przedsiębiorcy.

Kontrola może skończyć się skierowaniem pozwu do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W wyniku wydania wyroku w przedmiocie uznania postanowienia umownego za niedozwolone oraz po jego uprawomocnieniu się, postanowienie takie zostaje wpisane do Rejestru klauzul Niedozwolonych.

***

WPISANIE POSTANOWIENIA UMOWNEGO DO TEGO REJESTRU OZNACZA, ŻE POSŁUGIWANIE SIĘ TAKĄ KLAUZULĄ W OBROCIE Z KONSUMENTAMI JEST ZAKAZANE!!!

***

Sądem właściwym dla spraw o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone, jest XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Sądzie Okręgowym w Warszawie, przy ulicy Czerniakowskiej 100.

Poniżej przedstawiam Ci niektóre z postanowień umownych, które zostały uznane prawomocnym wyrokiem Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów za niedozwolone. Pełne zestawienie klauzul niedozwolonych znajdziesz na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów tutaj:

 1. W razie odstąpienia od umowy przez Zamawiającego nie z winy Wykonawcy zapłaci on karę w wysokości 80% wartości umowy,
 2. Jeżeli umowa zostanie rozwiązana przez Zamawiającego stosownie do postanowień § …, Wykonawca zwróci Zamawiającemu sumę wpłaconą przez Zamawiającego na poczet wynagrodzenia za dokończenie Domu, w terminie 30 dni od daty rozwiązania umowy, potrącając wynagrodzenie za roboty budowlane wykonane do dnia rozwiązania umowy, przy czym wynagrodzenie to zostanie ustalone w następujący sposób: za zużyte materiały budowlane, w wysokości kwot uiszczonych przez Wykonawcę za te materiały, powiększonych o 15% kosztów zaopatrzenia i przy uwzględnieniu norm zużycia materiałów, za robociznę, w wysokości stawki .. zł (słownie: ….) za jedną normogodzinę i przy zastosowaniu Katalogów Nakładów Rzeczowych,
 3. Niedopuszczalne jest wstrzymanie zapłaty przez Zamawiającego lub wliczenie w cenę ustaloną przez tę umowę jakichkolwiek jego roszczeń lub potrąceń,
 4. Strony uznają, iż wady stwierdzone protokołem odbioru wyczerpują całość wad lokalu. Inwestor nie może domagać się naprawy wad, które nie zostaną ujęte w protokole, chyba że wady te stanowią wady ukryte lokalu,
 5. Terminy wykonania poszczególnych etapów robót oraz terminy płatności za nie określone w Planie Płatności mogą ulec skróceniu, na co Inwestor wyraża zgodę,
 6. W przypadku odstąpienia od umowy przez kupującego, sprzedający zwróci mu sumę dokonanych przedpłat, bez rewaloryzacji i oprocentowania, pomniejszoną o 5% wartości mieszkania oraz kwoty robót dodatkowych i zamiennych,
 7. W przypadku odstąpienia przez ……… od niniejszej umowy zgodnie z zapisami ust. 1 lub 6 niniejszego paragrafu, ze zwracanej kwoty zostanie potrącona należna Spółce kara umowna w wysokości równowartości 15% ceny lokalu wyrażonej w USD według kursu średniego USD w NBP obowiązującego w dniu odstąpienia od umowy,
 8. Cena nabycia nieruchomości (lokalu mieszkalnego) ulegnie zmianie, jeżeli po zakończeniu budowy okaże się, że zakupione powierzchnie lokalu mieszkalnego ulegną zmianie w stosunku do powierzchni przewidzianej w projekcie o więcej niż 2,5%,
 9. W przypadku zmiany powierzchni lokalu wnikającej z inwentaryzacji powykonawczej, cena ulegnie zmianie o wartość wynikającą z pomnożenia różnicy w powierzchni lokalu przez cenę jednego metra kwadratowego ustaloną w umowie,
 10. Wszelkie spory wiążące się z niniejszą umową oraz skargi lub roszczenia odnoszące się do, lub wynikające z niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd Polubowny powołany i obradujący na podstawie Kodeksu Postępowania Cywilnego,
 11. Koszty budowy 1 m2 powierzchni całkowitej może się zmienić w zależności od wzrostu czynników cenotwórczych i budowlanych mających wpływ na koszt budowy,
 12. Umowa wygasa tylko i jedynie w przypadkach określonych w jej postanowieniach,
 13. Kupujący nie może odmówić odbioru przedmiotowego lokalu podczas drugiego odbioru technicznego z powołaniem się ma nowe wady, których istnienie mógł stwierdzić podczas pierwszego odbioru,
 14. Terminy wykonania poszczególnych etapów robót oraz terminy płatności za nie, określone w Planie Płatności mogą ulec skróceniu, na co Inwestor wyraża zgodę,
 15. W związku z tym, że zawarcie umowy jest ściśle związane z zawarciem umowy sprzedaży działki, na której prowadzona będzie inwestycja polegająca na wybudowaniu domu, inwestor nie może odstąpić od umowy poza przypadkami enumeratywnie wymienionymi w tej umowie,
 16. Opóźnienia wywołane decyzjami administracyjnymi lub ich brakiem, w wyniku zmiany przepisów oraz innych niezależnych od sprzedającego przeszkód spowodują odpowiednie przesunięcie terminów rozpoczęcia budowy i oddania przedmiotu budowy kupującemu
 17. W przypadku wystąpienia w trakcie realizacji budowy niekorzystnych warunków atmosferycznych takich jak np. niskie temperatury poniżej -5 stopni C, ulewne deszcze trwające przez co najmniej 30 dni lub też wystąpienia innych podobnych i niezależnych od Sprzedającego przeszkód. Sprzedający zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminów, o których mowa w ust. 1 o czas trwania tych przeszkód, nie dłużej niż o 3 miesiące,
 18. Niezależnie od innych postanowień niniejszej umowy, Sprzedającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy. W takiej sytuacji Sprzedający będzie zobowiązany do zapłacenia na rzecz Kupującego odstępnego w wysokości 3% ceny określonej w §7 ust. 1 n/n umowy.old-books-436498

 

W sierpniu 2014 roku umieściłem w blogu wpis Co zmienia ustawa o prawach konsumenta w zakresie umowy o roboty budowlane. Opisałem w nim konsekwencje uchwalenia ustawy o prawach konsumenta dla umowy o roboty budowlane.  Ustawa o prawach konsumenta znowelizowała m. in. przepisy o rękojmi przy sprzedaży. Jest to istotne, gdyż poprzez odesłanie kodeksowe, przepisy o rękojmi dla umowy sprzedaży, stosuje się do umowy o roboty budowlane.

Dzisiaj chciałbym nawiązać do tamtego wpisu.

Jeśli chodzi o umowę o roboty budowlane to musisz pamiętać, że gdy stroną umowy jest konsument to odpowiedzialność z tytułu rękojmi nie może być wyłączona lub ograniczona. Wyjątki są dopuszczalne na podstawie przepisów szczególnych.

Art. 558. § 1. Strony mogą odpowiedzialność z tytułu rękojmi rozszerzyć, ograniczyć lub wyłączyć. Jeżeli kupującym jest konsument, ograniczenie lub wyłączenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi jest dopuszczalne tylko w przypadkach określonych w przepisach szczególnych.

2. […].

Wprowadzenie takiej regulacji miało na celu wzmocnienie ochrony konsumenta jako strony umowy o roboty budowlane. Można domyślać się, że chodzi głównie o przypadki gdy konsument jest stroną umowy jako inwestor.

SONY DSC

Oprócz ograniczenia lub wyłączenia odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady w obrocie konsumenckim, na kształt umowy o roboty budowlane zawieranej z konsumentem wpływ mają przepisy wprowadzające zakaz stosowania niedozwolonych postanowień umownych. Chodzi o tzw. klauzule abuzywne. Dotyczy to przypadków posługiwania się wzorcami umownymi lub takich postanowień umownych, które nie zostały uzgodnione indywidualnie z konsumentem.

Przykłady niedozwolonych klauzul umownych znajdziesz w art. 3853 Kodeksu cywilnego. Niedozwolonymi postanowieniami umownymi są te, które w szczególności:

 1. wyłączają lub ograniczają odpowiedzialność względem konsumenta za szkody na osobie, 

 2. wyłączają lub istotnie ograniczają odpowiedzialność względem konsumenta za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania,

 3. wyłączają lub istotnie ograniczają potrącenie wierzytelności konsumenta z wierzytelnością drugiej strony,

 4. przewidują postanowienia, z którymi konsument nie miał możliwości zapoznać się przed zawarciem umowy,

 5. zezwalają kontrahentowi konsumenta na przeniesienie praw i przekazanie obowiązków wynikających z umowy bez zgody konsumenta,

 6. uzależniają zawarcie umowy od przyrzeczenia przez konsumenta zawierania w przyszłości dalszych umów podobnego rodzaju,

 7. uzależniają zawarcie, treść lub wykonanie umowy od zawarcia innej umowy, niemającej bezpośredniego związku z umową zawierającą oceniane postanowienie,

 8. uzależniają spełnienie świadczenia od okoliczności zależnych tylko od woli kontrahenta konsumenta,

 9. przyznają kontrahentowi konsumenta uprawnienia do dokonywania wiążącej interpretacji umowy,

 10. uprawniają kontrahenta konsumenta do jednostronnej zmiany umowy bez ważnej przyczyny wskazanej w tej umowie,

 11. przyznają tylko kontrahentowi konsumenta uprawnienie do stwierdzania zgodności świadczenia z umową,

 12. wyłączają obowiązek zwrotu konsumentowi uiszczonej zapłaty za świadczenie niespełnione w całości lub części, jeżeli konsument zrezygnuje z zawarcia umowy lub jej wykonania,

 13. przewidują utratę prawa żądania zwrotu świadczenia konsumenta spełnionego wcześniej niż świadczenie kontrahenta, gdy strony wypowiadają, rozwiązują lub odstępują od umowy,

 14. pozbawiają wyłącznie konsumenta uprawnienia do rozwiązania umowy, odstąpienia od niej lub jej wypowiedzenia,

 15. zastrzegają dla kontrahenta konsumenta uprawnienie wypowiedzenia umowy zawartej na czas nieoznaczony, bez wskazania ważnych przyczyn i stosownego terminu wypowiedzenia,

 16. nakładają wyłącznie na konsumenta obowiązek zapłaty ustalonej sumy na wypadek rezygnacji z zawarcia lub wykonania umowy,

 17. nakładają na konsumenta, który nie wykonał zobowiązania lub odstąpił od umowy, obowiązek zapłaty rażąco wygórowanej kary umownej lub odstępnego,

 18. stanowią, że umowa zawarta na czas oznaczony ulega przedłużeniu, o ile konsument, dla którego zastrzeżono rażąco krótki termin, nie złoży przeciwnego oświadczenia,

 19. przewidują wyłącznie dla kontrahenta konsumenta jednostronne uprawnienie do zmiany, bez ważnych przyczyn, istotnych cech świadczenia,

 20. przewidują uprawnienie kontrahenta konsumenta do określenia lub podwyższenia ceny lub wynagrodzenia po zawarciu umowy bez przyznania konsumentowi prawa odstąpienia od umowy,

 21. uzależniają odpowiedzialność kontrahenta konsumenta od wykonania zobowiązań przez osoby, za pośrednictwem których kontrahent konsumenta zawiera umowę lub przy których pomocy wykonuje swoje zobowiązanie, albo uzależniają tę odpowiedzialność od spełnienia przez konsumenta nadmiernie uciążliwych formalności,

 22. przewidują obowiązek wykonania zobowiązania przez konsumenta mimo niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania przez jego kontrahenta,

 23. wyłączają jurysdykcję sądów polskich lub poddają sprawę pod rozstrzygnięcie sądu polubownego polskiego lub zagranicznego albo innego organu, a także narzucają rozpoznanie sprawy przez sąd, który wedle ustawy nie jest miejscowo właściwy.

MUSISZ PAMIĘTAĆ!!!

Wyżej wymienionych klauzul nie będzie można uznać za niedozwolone postanowienia umowne w przypadkach, gdy:

 • były przedmiotem indywidualnych uzgodnień z konsumentem,
 • dotyczyły jednoznacznie określonych głównych świadczeń stron (cena lub wynagrodzenie).

Drugi weekend po Nowym Roku spędzałem w moich rodzinnych stronach na Dolnym Śląsku. Dokładnie w Ząbkowicach Śląskich. Korzystając z okazji, poszedłem obejrzeć ruiny zamku. Zamek został tutaj wzniesiony w XIV wieku przez Bolka I, księcia świdnickiego, pochodzącego z dynastii piastowskiej. Obecny kształt zamku pochodzi z XVI wieku, kiedy to został przebudowany w stylu renesansowym.

20150110_112725

20150110_112359

20150110_112416

Zamek jest aktualnie remontowany i ma zostać udostępniony zwiedzającym po zakończeniu prac.

Od strony prawnej, remont takiego obiektu wymaga uwzględnienia wymogów wynikających nie tylko z Prawa budowlanego. Z uwagi na fakt, że obiekt zabytkowy posiada określoną wartość historyczną i artystyczną, jego remont musi uwzględniać dodatkowe regulacje wynikające z ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Prowadzenie robót budowlanych przy obiekcie wpisanym do rejestru zabytków lub na obszarze wpisanym do rejestru zabytków wymaga, przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę, uzyskania pozwolenia na prowadzenie tych robót. Pozwolenie na prowadzenie robót wydaje wojewódzki konserwator zabytków.

Renowacja zabytku winna uwzględniać również zapisy rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich i architektonicznych, a także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych. Reguluje ono m.in. tryb i sposób wydawania pozwoleń na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru oraz wykonywanie robót budowlanych w otoczeniu zabytku. Rozporządzenie to określa także dodatkowe kwalifikacje, jakie powinny posiadać osoby uprawnione do prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, badań konserwatorskich, badań architektonicznych lub badań archeologicznych, jak i dodatkowe wymagania, jakie powinny spełniać osoby kierujące robotami budowlanymi.

20150110_113439

20150110_112828***

Zachowanie aspektów prawnych jest konieczne w celu właściwego i bezpiecznego udostępnienia obiektów zabytkowych mieszkańcom i turystom. A Ząbkowice Śląskie mają wiele do zaoferowania. Niegdyś miasto nosiło nazwę Frankenstein. Nazwa ta niewątpliwie i słusznie z resztą kojarzy się z postacią z horroru, bohaterem filmów, a wcześniej książki autorstwa Mary Shelley. Będąc w Izbie Pamiątek w Ząbkowicach Śląskich zwiedziłem Laboratorium Doktora Frankensteina, gdzie usłyszałem historię związaną z procesem miejscowych grabarzy z 1606r. Przypuszcza się, że historia grabarzy była inspiracją do napisania Frankensteina przez Mary Shelley.

W 1606 roku w mieście wybuchła epidemia dżumy. Podejrzewano, że wywołali ją miejscowi grabarze. Zostali oni aresztowani. W toku śledztwa w domu jednego z grabarzy znaleziono pojemniki z trującym proszkiem. Grabarzy poddano torturom. Przyznali się (w trakcie tortur), że proszek wykonywali z ludzkich zwłok. Proszek ten mieli rozsypywać w domach, na ich progach, smarowali nim klamki, przez co zmarło wiele ludzi. Według relacji z tamtej epoki, grabarze bezcześcili zwłoki zmarłych by wydobywać wewnętrzne narządy (m.in. celem ich konsumpcji), okradali domy ofiar i kościoły. W procesie oskarżonych skazano na śmierć poprzez spalenie żywcem. Przed egzekucją skazanych jeszcze okaleczono. Jednakże w ówczesnej Europie wiele lekarstw wyrabiano z ludzkich zwłok, stąd też lekarstwa, które wykonano wtedy mogły być skażone dżumą.

Historię grabarzy z Frankenstein z 1606r. wyemitował kanał telewizyjny National Geographic Channel: Krwawe opowieści z Europy: Czarna Magia.

20150110_120715

20150110_120803

20150110_120831

***

W Ząbkowicach Śląskich znajduje się jeszcze jedna atrakcja turystyczna jaką jest Krzywa Wieża. Jedna z niewielu tego typu atrakcji nie tylko w Polsce, ale i Europie. Zachęcam do zwiedzania. :-)

20150110_125203

20150110_121914

Umowa dostawy – wzór

Przed Świętami Bożego Narodzenia umieszczony został do pobrania z bloga, wzór umowy dostawy. Został on umieszczony z lewej strony bloga. Możesz go pobrać klikając na eBooka „Wzór umowy dostawy„.

Po wzorze umowy o roboty budowlane, oraz wzorze protokołu odbioru, wzór umowy dostawy jest kolejnym eBookiem, którego możesz pobrać z mojego bloga.

Jeśli zajmujesz się dostawą materiałów budowlanych, wzór ten będzie dla Ciebie przydatny. :-)

A może będziesz potrzebował umowy dostawy dla swojego kontrahenta! :-) Także będziesz mógł skorzystać.

bulldozer-410120

Na Boże Narodzenie

Najserdeczniejsze Życzenia

Cudownych Świąt Bożego Narodzenia,

Rodzinnego ciepła i wielkiej radości,

A w Waszych pięknych sercach wiele sentymentów,

Świąt dających radość i odpoczynek oraz nadzieję,

że Nowy Rok Będzie Szczęśliwy.

DSC_0192