Slider

Umowa o dzieło

Umowa o dzieło jest rodzajem umowy w której przyjmujący zamówienie (wykonawca) zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła a zamawiający zobowiązuje się zapłacić wynagrodzenie. Jest to umowa rezultatu co wynika stąd, że celem tej umowy jest osiągnięcie konkretnego efektu. Może on mieć charakter materialny, np. sporządzenie ekspertyzy lub charakter niematerialny jak program komputerowy. Bardzo często w ramach tej umowy realizowane są roboty budowlane w wyniku przyjęcia do realizacji zlecenia budowlanego.

Umowę o dzieło regulują przepisy art. 627 – 646 kodeksu cywilnego.

ISTOTĄ UMOWY O DZIEŁO JEST JEJ ODPŁATNOŚĆ.

Strona umowy, która ma wykonać dzieło, działa na własny rachunek, i na swoją odpowiedzialność. Wykonawca działa samodzielnie. Jest on zobowiązany do dostarczenia materiałów i narzędzi o ile w umowie nie zastrzeżono inaczej. Zamawiającemu przysługuje jednak prawo kontroli sposobu wykonywania dzieła. Wykonawca realizując umowę zobowiązany jest także do wykonania dzieła w oznaczonym terminie. Przyjmujący zamówienie nie jest co do zasady zobowiązany do osobistego wykonania dzieła.

W momencie gdy przyjmujący zamówienie wykona już dzieło, powstaje po jego stronie obowiązek wydania dzieła.

Umowa o dzieło jest jedną z najczęściej występujących umów obrocie nie tylko profesjonalnym ale i konsumenckim.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: