Wojciech Kryczek

radca prawny

Specjalizuję się w prawie budowlanym. Posiadam również doświadczenie w zakresie Ogólnych Warunków Kontraktu na Budowę dla Robót Budowlanych i Inżynieryjnych Projektowanych przez Zamawiającego FIDIC, które jest efektem pracy na stanowisku prawnika na jednym z kontraktów budowlanych.
[Więcej >>>]

Potrzebujesz umowy budowlanej? +48 602 646 586

Umowa dostawy

 

UMOWA DOSTAWY

zawarta w dniu …………… w…………………………… pomiędzy:

…………………….. z siedzibą przy ulicy …………………, ………….. …………, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w ………………………….. Wydział Gospodarczy pod numerem KRS ……………., NIP: ……………………, reprezentowaną przez:

reprezentowaną przez:

1) ………….. – Prezesa Zarządu,

zwanym dalej  „Dostawcą”

a

……………… z siedzibą przy ulicy ………………, ……………., zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w ………………..  Wydział Gospodarczy pod numerem KRS ………………., NIP: ……………………., reprezentowaną przez:

1 ) ………….. – Prezesa Zarządu,

zwanym dalej „Odbiorcą”

o następującej treści:

I. OŚWIADCZENIA STRON 

§ 1

 1. Strony oświadczają, iż powyższe dane rejestrowe są zgodne ze stanem faktycznym na dowód czego załączają do niniejszej Umowy kserokopie dokumentów rejestracyjnych tj. odpisy z Krajowego Rejestru Sądowego, stanowiące załącznik nr … do niniejszej Umowy.

 2. Odbiorca oświadcza, iż w dniu …………….., zawarł z ……………..z siedzibą w ……………….zwaną dalej Zamawiającym, Umowę (zwaną dalej Kontraktem) o roboty budowlane, na podstawie której jest głównym wykonawcą prac budowlanych przy realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą ………………., których szczegółowy zakres określony jest w: ofercie wykonawcy z dnia ……………, ………………….., dokumentacji projektowej wraz z rysunkami, Harmonogramie robót, Harmonogramie płatności.

 3. Dostawca oświadcza, że posiada doświadczenie, wiedzę, kompetentny personel odpowiednio przeszkolony, posiadający odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia wymagane przepisami prawa (w szczególności przepisami BHP), sprawne urządzenia, niezbędną infrastrukturę oraz wystarczające własne środki finansowe.

 4. Odbiorca oświadcza, że zapoznał się z ofertą handlową dostawcy na dostawę …………………. będących przedmiotem umowy.


II. PRZEDMIOT UMOWY

§ 2

  1. Dostawca zobowiązuje się do dostarczenia Odbiorcy, zgodnie ze złożoną w formie maila  w dniu ……………………… ofertą handlową, stanowiącą załącznik nr … do Umowy, następujących elementów niezbędnych do wykonania ……………….. .:

  …………………..
  …………………..
  …………………..

  w zakresie określonym w …………………………. stanowiącym załącznik nr ….. do niniejszej Umowy oraz Dokumentacją Projektową stanowiącą załącznik nr …. do Umowy, zwanym dalej Przedmiotem Umowy.

  2. Przedmiot Umowy wykonywany będzie przez Wykonawcę na budowie ………………… prowadzonej w …………………………., zwaną dalej: Placem Budowy.

  III. ZOBOWIĄZANIA STRON

  § 3

  1. Dostawca  zobowiązuje się do dostarczenia elementów ………….. wymienionych w  § 2 Umowy, zgodnych z wymaganiami Zamawiającego, z obowiązującymi przepisami i polskimi normami w terminie uzgodnionym w Umowie.

  2. Dostawca dostarczy materiały, które winny odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonych przepisami Prawa Budowlanego i odpowiednimi normami.

  3. Dostawca może dostarczyć tylko takich wyrobów, które nadają się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z późn. zm.).

  4. Dostawca dostarczy materiały, po ich uprzedniej akceptacji przez Odbiorcę, która to akceptacja nie zwalnia Dostawcy  od odpowiedzialności za skutki wynikające z dostarczenia  niewłaściwych materiałów i urządzeń, w tym nie posiadających odpowiednich certyfikatów lub atestów oraz nie spełniających wymogów obowiązujących norm. W terminie uzgodnionym z Odbiorcą, Dostawca  obowiązany jest przekazać Odbiorcy wszelkie niezbędne atesty, certyfikaty oraz deklaracje zgodności z odpowiednimi normami lub inne dokumenty wymagane przez prawo budowlane użytych do wykonania Przedmiotu Umowy materiałów i urządzeń.

  5. Rozliczenie dostarczanych materiałów lub urządzeń będzie dokonywane na podstawie dokumentów WZ oraz inwentaryzacji faktycznie zużytych materiałów lub urządzeń potwierdzonych przez Odbiorcę. W przypadku ewentualnych różnic w ww. dokumentach, Odbiorca zwróci Dostawcy pozostałe materiały lub urządzenia.

  6. Odbiorca zobowiązuje się do zapewnienia Dostawcy dostępu do terenu budowy, w dacie umożliwiającej terminową dostawę elementów ……………….

  7. Odbiorca  uprawniony jest do kontrolowania dostarczanych partii towaru, w szczególności ich jakości oraz przestrzegania wszystkich warunków zawartych w dokumentacji.

  8. Dostawca, zobowiązuje się dostarczyć materiały pochodzące od ………………………… Dostawca nie może zatrudniać dalszych dostawców. Do zawarcia Umowy przez Dostawcę z Dalszym Poddostawcą, wymagana jest zgoda Odbiorcy, w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Dostawca zobowiązany jest do przedłożenia Odbiorcy projektu takiej umowy przed planowanym terminem jej podpisania.

  9. Dostawca  zobowiązuje się przestrzegać poleceń kierownika budowy oraz osób sprawujących nadzór ze strony Odbiorcy na budowie.

  10. Dostawca zobowiązuje się planować i dostarczać przedmiot Umowy w takich terminach by umożliwić pozostałym Odbiorcy oraz Podwykonawcom terminowe i bezproblemowe wykonanie pozostałych prac objętych zadaniem, opisanym w §1 Umowy.

  IV. TERMINY DOSTAWY

  § 4

  1. Dostawca zobowiązuje się do dostarczenia Odbiorcy elementów ………………. w terminach i ilościach:  1) do dnia …………….. – …………..sztuk…………………..,
  2) do dnia …………….. – …………..sztuk…………………..,
  3) do dnia …………….. – …………..sztuk…………………..,


  2. Dostawa oraz wydanie dostarczanych wyrobów nastąpi na terenie budowy ……………

  3. O planowanej Dostawie partii materiału Dostawca zobowiązany jest zawiadomić Odbiorcę z ………- dniowym wyprzedzeniem przed ustalonym terminem dostawy.


  4. Każda partia dostarczanych materiałów powinna być dokładnie oznakowana.

  5. Odbiorca zastrzega sobie prawo zmiany Harmonogramu dostarczanych elementów ………… bez konieczności zmiany Umowy, na co Strony niniejszym wyrażają zgodę.

  6. Odbiorca może wprowadzać zmiany w Harmonogramie realizowanych dostaw bez uzgadnia oraz zgody Dostawcy, a w szczególności gdy wynika to ze zmiany Harmonogramu Robót ustalonego z Zamawiającym, o którym mowa w §1 ust. 2 niniejszej Umowy.

  7. Zmiana o której mowa w ust. 5-6, odbywać się będzie w formie pisemnej (dopuszcza się formę faxu lub formę elektroniczną (e-mail) na numery i adresy wskazane w §13 niniejszej Umowy), na co najmniej …….. dni przed przewidywanym terminem dostawy.

  8. Dostawca jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania ograniczeń czasowych wykonawstwa robót nałożonych przez Odbiorcę pod rygorem pełnego obciążenia Dostawcy za kary, opłaty administracyjne i inne sankcje zastosowane przez Zamawiającego względem Odbiorcy.

  9. W przypadku zmiany harmonogramu robót pomiędzy Odbiorcą i Zamawiającym, Odbiorca ma prawo jednostronnie wprowadzić wiążące Dostawcę stosowne modyfikacje do harmonogramu dostaw określonego na podstawie ust. 1 – … niniejszego paragrafu. Odbiorca ma prawo, jeżeli jest to niezbędne do zgodnej z Kontraktem realizacji dostaw, polecać dokonywanie takich zmian ich ilości i jakości, jakie uzna za niezbędne, a Dostawca powinien wykonać każde z tych poleceń, a w szczególności:


  1) zwiększyć lub zmniejszyć ilość dostarczanych materiałów,
  2) pominąć jakieś dostawy,
  3) wykonać dostawę nieprzewidzianą.


  10. Jeżeli z jakiejkolwiek przyczyny, która nie uprawnia Dostawcy do przedłużenia terminu wykonania dostawy lub jej części, tempo dostaw zdaniem Odbiorcy nie pozwoli na terminowe zakończenie robót lub ich części, Odbiorca może polecić Dostawcy podjęcie kroków dla przyspieszenia tempa dostarczania materiałów. Wszystkie koszty związane z podjętymi w tym zakresie działaniami obciążają Dostawcę. Ponadto Odbiorca może przejąć zlecony Dostawcy zakres dostaw Odbiorcy lub zlecić ich wykonanie osobie trzeciej na koszt i niebezpieczeństwo Dostawcy. O takim zamiarze Odbiorca powinien powiadomić Dostawcę listem poleconym wysłanym na co najmniej 3 dni przed zrealizowaniem zamiaru. Wynikłe z tego koszty Odbiorca może potrącić z należności Dostawcy.

  11. Dostawca ma obowiązek przedłożenia Odbiorcy niezwłocznie, nie później w ciągu trzech dni od zaistnienia okoliczności uzasadniających przedłużenie terminu zrealizowania całości lub części dostaw szczegółowy wniosek o przedłużenie terminu lub zwiększenie wynagrodzenia. W przypadku braku szczegółowego wniosku Dostawca nie będzie uprawniony do dalszego wnioskowania o przedłużenia terminu lub zwiększenie wynagrodzenia z powodu tej samej okoliczności.

  12. Wydłużenie terminu wykonania całości lub części dostaw lub zwiększenia wynagrodzenia Dostawcy, o których mowa w §4 ustępie 1, możliwe jest tylko w przypadku gdy Zamawiający ostatecznie wydłuży Odbiorcy termin lub proporcjonalnie zwiększy wynagrodzenie Odbiorcy z, w innym wypadku wynagrodzenie o którym mowa w §6 ustępie 1, jest traktowane jako ostateczne, a Dostawca  zrzeka się wszelkich roszczeń o jego zwiększenie.

  13. Dostawca zobowiązany jest na bieżąco informować Odbiorcę o wszystkich okolicznościach mających wpływ na należytą i terminową realizację dostaw.


  § 5

  1. Elementy ……………… będą dostarczane w opakowaniu zabezpieczającym przed uszkodzeniem w czasie transportu w sposób określony normami przedmiotowymi lub w inny sposób stosowany przez Dostawcę. Na opakowaniu powinna znajdować się etykieta fabryczna określająca typ wyrobów, ilość, datę produkcji, nazwę i adres producenta.

  2. Jeżeli w obrocie mają zastosowanie opakowania zwrotne, to termin ich zwrotu nie może być dłuższy niż …. dni. Dopuszcza się możliwość odkupienia opakowania zwrotnego po cenie ustalonej przez Dostawcę za jego zgodą.

  3. Jeżeli uszkodzenie wyrobów w czasie transportu nastąpiło z powodu niewłaściwego opakowania, odpowiedzialność za wynikłe straty ponosi Dostawca.

  4. W przypadku odbioru dostawy transportem Odbiorcy, Dostawca zwróci Odbiorcy poniesione koszty.

  5. Przekazanie każdej partii elementów ……………. będzie potwierdzone protokołem przekazania do którego dołączone zostaną odpowiednie dowody WZ.


  V. WYNAGRODZENIE

  § 6

  1. Za wykonanie całości przedmiotu Umowy strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie ….. zł (słownie: ………………).

  2. Cena poszczególnych elementów ……………… kształtuje się następująco:

  1) ………………………………
  2) ………………………………
  3) ………………………………

  3. Wynagrodzenie ryczałtowe o którym mowa powyżej obejmuje wszelkie koszty realizacji Umowy, w tym robocizny, urządzeń i materiałów, niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy nawet jeśli nie zostało to wyraźnie opisane.

  4. Kwota wynagrodzenia ryczałtowego uwzględnia wszelkie ryzyka i obejmuje wszelkie ewentualne roszczenia Dostawcy związane z realizacją Umowy.

  5. Dostawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia ryczałtowego, chociażby  w czasie zawarcia Umowy nie można było przewidzieć ilości lub kosztów dostarczanych materiałów.

  6. Do wynagrodzenia netto Dostawcy ustalonego w powyższy sposób zostanie doliczony podatek od towarów i usług (VAT), w wysokości obowiązującej w dniu wystawienia faktury.


  VI. SPOSÓB ZAPŁATY

  § 7

  1. Podstawą zapłaty będzie faktura VAT wystawiona przez Dostawcę po przekazaniu danej partii materiału.

  2. Zapłata wynagrodzenia przez Odbiorcę  nastąpi  w terminie ……… dni na rachunek bankowy Dostawcy.

  3. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na rachunek Podwykonawcy prowadzony przez bank ……………, numer rachunku …………………………. . Zmiana tych danych wymaga zmiany Umowy.

  4. Faktury należy wystawiać na ……………………..NIP  oraz przekazywać Odbiorcy.

  5. Zmiana danych, o których mowa w niniejszym ustępie nie wymaga zmiany Umowy.

  6. Odbiorca  dopuszcza możliwość częściowego rozliczania dostarczanych przez Dostawcę partii materiału. Rozliczenia te będą odbywały się, nie częściej niż raz w miesiącu, na podstawie faktur VAT wystawianych w oparciu o podpisany przez Odbiorcę Protokół Odbioru Częściowego, sporządzonego na zgłoszony przez Dostawcę wniosek, po jego zaakceptowaniu przez Zamawiającego.

  7. Ostateczne rozliczenie nastąpi na podstawie podpisanego bez zastrzeżeń i uwag Protokołu Odbioru Ostatecznego, wg którego zostanie wyliczone wstępne saldo, jeśli takie powstanie, stanowiące należność ze strony Odbiorcy wobec Dostawcy, lub ze strony Dostawcy wobec Odbiorcy. Do ostatecznego rozliczenia zostaną również uwzględnione pozostałe wzajemne należności powstałe na podstawie postanowień niniejszej Umowy oraz w trakcie wykonywania dostaw przez Dostawcę.

  8. Faktury wystawione bezpodstawnie lub nieprawidłowo zostaną zwrócone Dostawcy. Okresy płatności rozpoczynają swój bieg od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. Ustala się, że datą dokonania płatności jest data obciążenia konta bankowego Odbiorcy.


  § 8

  1. Dostawcy nie wolno przenosić praw i obowiązków wynikających z niniejszej Umowy, szczególnie wierzytelności pod jakimkolwiek tytułem bez uprzedniej wyraźnej zgody Odbiorcy, wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.

  2. Dokonanie przez Dostawcę czynności o których mowa w ust. 1 bez pisemnej zgody Odbiorcy jest wobec Odbiorcy bezskuteczne i nie zwalnia Dostawcy z obowiązków nałożonych na niego niniejszą Umową.


  VII. GWARANCJA I RĘKOJMIA

  § 9

  1. Dostawca jest odpowiedzialny względem Odbiorcy z tytułu gwarancji i rękojmi, jeżeli dostarczone elementy ……….  mają wady zmniejszające ich wartość lub użyteczność albo zostały wykonane niezgodnie z Umową.

  2. Dostawca udzieli gwarancji i rękojmi Odbiorcy na dostarczone elementy …………….. na okres gwarancji jaki udzielił Odbiorca Zamawiającemu zgodnie z warunkami Kontraktu tj. na 36 miesięcy. Okres gwarancji dla danej dostarczonej partii materiału rozpoczyna i kończy swój bieg zgodnie z okresami gwarancji i rękojmi przewidzianym warunkami Kontraktu. Okres gwarancji na poszczególne dostarczane partie materiału Szczegółowe warunki gwarancji, uzgodnione i zaakceptowane z Odbiorcą stanowią załącznik nr ……… do niniejszej Umowy.

  3. Odbiorca może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady dostarczonych  przez Dostawcę  robót niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

  4. Odbiorca może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi po upływie powyższego terminu, o ile przed jego upływem zawiadomił Dostawcę  o wykryciu wady.

  5. Zawiadomienie Dostawcy  o wykryciu wady może zostać dokonane telefonicznie, faxem lub e-mailem, jednak wymaga następnie potwierdzenia pisemnego (listem poleconym). Odbiorca zawiadamiając Dostawcę  o wadzie wyznaczy mu jednocześnie termin do jej usunięcia.

  6. Wady materiałów nadające się do usunięcia stwierdzone w toku czynności odbioru oraz w okresie rękojmi, Dostawca zobowiązany będzie usunąć w terminie wyznaczonym przez Odbiorcę. Po bezskutecznym upływie terminu wyznaczonego przez Odbiorcę na usunięcie wad, Odbiorca uprawniony będzie do usunięcia wad na koszt Dostawcy z zachowaniem uprawnień do kar umownych od Dostawcy i odszkodowania uzupełniającego. W takim przypadku  Odbiorca obciąży Dostawcę  kosztami usunięcia wady poniesionymi przez Odbiorcę powiększonymi o 15% tytułem kosztów pośrednich Odbiorcy.

  7. W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru lub w okresie rękojmi wad nie nadających się do usunięcia Odbiorca może żądać według własnego uznania:


  1) żądać wykonania Przedmiotu Umowy po raz drugi na koszt Dostawcy, zachowując prawo żądania od Dostawcy naprawienia szkody wynikłej z opóźnienia lub,
  2) obniżenia Wynagrodzenia Dostawcy w stopniu proporcjonalnym w jakim wartość obiektu bez wad pozostaje do wartości obiektu z wadami lub,
  3) odstąpić od Umowy bez wyznaczania terminu dodatkowego na usunięcie wad.


  8. W razie odebrania przedmiotu Umowy z zastrzeżeniem co do stwierdzonych przy odbiorze wad nadających się do usunięcia lub stwierdzenia wad w okresie rękojmi i gwarancji,  Odbiorca może:

  1) żądać usunięcia wad wyznaczając Dostawcy odpowiedni termin,
  2) żądać dostarczenia takiej samej ilości rzeczy wolnych od wad,
  3) obniżyć wynagrodzenie Dostawcy za ten przedmiot odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej,
  4) usunąć w zastępstwie Dostawcy  i na jego koszt wady nie usunięte w wyznaczonym terminie.


  9. W przypadkach spornych Odbiorca zawiadomi Dostawcę  o dacie i miejscu oględzin mających na celu ich wyjaśnienie. Niestawiennictwo Dostawcy  w dacie i miejscu wskazanym przez Odbiorcę  będzie równoznaczne z uznaniem przez Dostawcę  wad zgłoszonych przez Odbiorcę.

  10. Drobne naprawy usterek Przedmiotu Umowy mogą być dokonywane przez Odbiorcę  na koszt Dostawcy, przy jednoczesnym zachowaniu przez Odbiorcę uprawnień z tytułu rękojmi i gwarancji do Przedmiotu Umowy. W takim przypadku Odbiorca obciąży Dostawcę  kosztami usunięcia wady poniesionymi przez Odbiorcę  powiększonymi o 15% tytułem kosztów pośrednich Odbiorcy.


  VIII. ODSETKI I KARY

  § 10

  1. Opóźnienie w zapłacie, rodzi po stronie Odbiorcy obowiązek zapłaty odsetek ustawowych.

  2. Odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych Strony ponosić będą przez zapłatę kary umownej z następujących tytułów i w następującej wysokości:

  1) Dostawca zapłaci Odbiorcy karę umowną:

  A. za przekroczenie czasu realizacji zamówienia w terminach określonych w Umowie, w wysokości …% wynagrodzenia brutto Dostawcy, o którym mowa w §6 ust. 1 Umowy, za każdy dzień opóźnienia,
  B. za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi i gwarancji w wysokości … % wynagrodzenia brutto Dostawcy, o którym mowa w §6 ust. 1 umowy za każdy dzień opóźnienia liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,
  C. za spowodowanie przerwy w realizacji robót z przyczyn leżących po stronie Dostawcy, dłuższej niż 5 dni – w wysokości … wynagrodzenia brutto Dostawcy, o którym mowa w §6 ust. 1 Umowy, za każdy dzień przerwy
  D. za odstąpienie od niniejszej Umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Dostawcy w wysokości ….% wynagrodzenia umownego brutto Dostawcy, o którym mowa w §6 ust. 1 Umowy.

  2) Odbiorca zapłaci Dostawcy karę umowną:

  A. za odstąpienie od Umowy z winy Odbiorcy – w wysokości … wynagrodzenia , o którym mowa w §6 ust. 1 Umowy.
  B. w wysokości ……. % wynagrodzenia określonego w §6 ust. 1 Umowy w przypadku rozwiązania Umowy przez Odbiorcę bez uzasadnionych przyczyn

  3. Kary umowne zastrzeżone w ust. 2, są niezależne od faktu poniesienia szkody, a dodatkowo Strony mają prawo żądania na zasadach ogólnych odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody (odszkodowanie uzupełniające).

  4. Niezależnie od przypadków określonych w ust. 2, Strony ustalają, że w przypadku, gdy z powodów, za które odpowiedzialność ponosi Dostawca, Odbiorca zostanie obciążony karą umowną przez Zamawiającego bądź karą, opłatą administracyjną lub inną sankcją, Dostawca zobowiązany będzie do zapłacenia Odbiorcy kwoty odszkodowania w wysokości pełnej kwoty:

  1) kary umownej naliczonej Odbiorcy przez Zamawiającego,

  2) kary, opłaty administracyjnej bądź innej sankcji zastosowanej wobec Odbiorcy.  IX. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

  § 11

  1. Odbiorca może odstąpić od Umowy z winy Dostawcy, w szczególności jeżeli:

  1) zostanie złożony wniosek o ogłoszenie upadłości Dostawcy albo ogłosi on otwarcie likwidacji lub rozwiązanie firmy lub zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Dostawcy;
  2)jeżeli Dostawca opóźnia się z rozpoczęciem, wykonywaniem lub ukończeniem dostarczania określonych partii materiału o ponad 7 dni w stosunku do terminów przewidzianych w Umowie, Odbiorca może odstąpić od Umowy bez wyznaczania terminu dodatkowego. Odbiorca może również poinformować pisemnie Dostawcę o przedsięwzięciach jakie zdaniem Odbiorcy należy podjąć dla terminowego wykonania robót. Jeżeli Dostawca nie wykona zaleceń Odbiorcy w określonym przez niego terminie, Odbiorca uprawniony będzie do odstąpienia od Umowy.
  3) Dostawca bez uzasadnionego powodu nie rozpoczął realizacji dostawy, lub w przypadku wstrzymania robót przez Odbiorcę  lub Zamawiającego nie rozpoczął realizacji dostawy w następnym dniu kalendarzowym od daty otrzymania decyzji Odbiorcy lub Zamawiającego o wznowieniu robót;
  4)Dostawca  odmawia usuwania wadliwych materiałów lub naprawy wadliwie wykonanej pracy lub zaniedbuje te czynności, pomimo otrzymania polecenia od Odbiorcy;
  5) Dostawca nie stosuje się do poleceń Odbiorcy lub Inspektora Nadzoru ze strony Zamawiającego;
  6) nastąpi rozwiązanie, wygaśnięcie lub jakakolwiek inna zmiana Kontraktu pomiędzy Zamawiającym a Odbiorcą;
  7) Dostawca, bez uprzedniej, pisemnej zgody Odbiorcy dokonał cesji swoich  wierzytelności z niniejszej Umowy.
  8) Dostawca narusza postanowienia niniejszej Umowy.

  2. Odstąpienie od Umowy przez Odbiorcę z przyczyn, o których mowa w ust. 1 pkt 6, nie będzie traktowane przez Strony jako odstąpienie od Umowy z przyczyn leżących po stronie Odbiorcy. Dostawca  ma prawo do wynagrodzenia za prace wykonane do dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. Zrzeka się natomiast dochodzenia od Odbiorcy jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych związanych z odstąpieniem od Umowy.

  3. Dostawca może odstąpić od Umowy, jeżeli Odbiorca ogłosi likwidację spółki.

  4. W przypadkach określonych w §10 ust. 2 pkt 1 oraz w §11 ust. 1 pkt 2-6, Odbiorca może bez uprzedniego wezwania Dostawcy powierzyć realizacje robót osobie trzeciej nie zwalniając Dostawcy z odpowiedzialności wynikającej z niniejszej Umowy.

  5. Odstąpienie od Umowy przez którąkolwiek ze Stron powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności z podaniem przyczyny odstąpienia.

  6. W razie odstąpienia od Umowy niezależnie od przyczyny przez którąkolwiek ze Stron, Dostawca przy udziale Odbiorcy w terminie 7 dni sporządzi protokół  inwentaryzacji robót według stanu na dzień odstąpienia.

  7. Odstąpienie od Umowy nie zwalnia Dostawcy z jego zobowiązań z tytułu wad wykonawczych części przedmiotu Umowy wykonanej do dnia odstąpienia ani gwarancji i rękojmi w zakresie zrealizowanych robót oraz zobowiązań z tytułu kar umownych.

  X. PRZEDSTAWICIELE STRON

  §12

  1. Przedstawiciele Stron:

  1) Ze strony Dostawcy przedstawicielem będzie:

  ……………………………………………………….. /imię, nazwisko, stanowisko/,
  telefon:……………., email:……………..

  2) Ze strony odbiorcy przedstawicielem  będzie:

  ………………………………………………………. /imię, nazwisko, stanowisko/,
  telefon:……………., email:……………..

  2. Strony są zobowiązane do informowania się nawzajem o zmianie swojego adresu i/lub nr faksu i/lub adresu e-mail, w przeciwnym razie korespondencja skierowana na dotychczasowy adres/faks/e-mail będzie uznana za skutecznie doręczoną.

  XI. ROZSTRZYGANIE SPORÓW

  § 13

  Wszelkie możliwe spory powstałe pomiędzy Stronami w związku z wykonaniem tej Umowy, rozstrzygane będą wstępnie w drodze bezpośrednich negocjacji, a na wypadek braku porozumienia w tym trybie przez sądy właściwe dla siedziby Odbiorcy.

  XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  § 14

  1. Wszelkie zmiany Umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej.

  2. Jeżeli którekolwiek z postanowień zawartych w dokumentacji umownej okaże się nieważne, nie narusza to ważności pozostałych postanowień. Postanowienie, które okazało się nieważne, zostanie zastąpione, uzgodnionym na piśmie, innym postanowieniem, odpowiadającym znaczeniu i celowi gospodarczemu zastępowanego postanowienia

  3. W kwestiach nienormowanych w Umowie stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz odpowiednie przepisy obowiązującego prawa.

  4. Umowa została sporządzona w (…) egzemplarzach po (…) dla każdej ze Stron.

  5. Integralną część Umowy stanowią następujące załączniki:

  1) ………………………………………

  6. Każda strona Umowy i załącznik do Umowy został parafowany przez Strony.

  7. Każda ze Stron dodatkowo oświadcza, że treść Umowy oraz jej skutki prawne są dla Stron znane i zrozumiałe oraz, że zostały w takiej postaci w całości zaakceptowane, na dowód czego Umowę podpisano.

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  Dostawca                                            Odbiorca