Wojciech Kryczek

radca prawny

Specjalizuję się w prawie budowlanym. Posiadam również doświadczenie w zakresie Ogólnych Warunków Kontraktu na Budowę dla Robót Budowlanych i Inżynieryjnych Projektowanych przez Zamawiającego FIDIC, które jest efektem pracy na stanowisku prawnika na jednym z kontraktów budowlanych.
[Więcej >>>]

Potrzebujesz umowy budowlanej? +48 602 646 586

Regulamin

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG SERWISU
UMOWAOROBOTYBUDOWLANE.PL

 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa zasady świadczenia usług przez Usługodawcę za pośrednictwem serwisu internetowego umieszczonego w witrynie internetowej pod adresem https://umowaorobotybudowlane.pl/, zwany dalej „Serwisem”, zasady korzystania z tych usług i zasady ochrony danych osobowych Usługobiorców i innych użytkowników.
Usługodawca – Wojciech Kryczek prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Wojciech Kryczek Kancelaria Radcy Prawnego i Doradcy Restrukturyzacyjnego, zarejestrowaną w Częstochowie (kod pocztowy: 42 – 218) przy ul. Jana Kilińskiego 72/74 lok. 23, adres e-mail: biuro@kryczek-kancelaria.eu, REGON: 021426085, NIP: 894 – 270 – 13 – 62.
Usługodawca w ramach Serwisu prowadzi bloga o tematyce prawniczej związanej m.in. z umowami o roboty budowlane, kierowanego do osób, które związane są w jakikolwiek sposób z budownictwem czy też tworzeniem umów. Blog ma na celu świadczenie na rzecz Usługobiorców usług z zakresu tematyki prawnej a także wymianę myśli i poglądów użytkowników poprzez umożliwienie dodawania komentarzy do poszczególnych wpisów publikowanych na blogu oraz udostępnianie płatnych materiałów.
Definicje. Dla celów niniejszego Regulaminu poniższe terminy mają następujące znaczenie:
Usługobiorca – 1) przedsiębiorca który jest osobą fizyczną, osobą prawną i jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, 2) osoba wykonująca działalność zawodową, 3) osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej (w szczególności konsument), 4) inny podmiot instytucjonalny posiadający lub nieposiadający osobowości prawnej, który korzysta z usług świadczonych przez Usługodawcę na zasadach określonych w Regulaminie, zarówno z usług płatnych jak i bezpłatnych.
Usługa – nieodpłatne lub odpłatne udostępnianie Usługobiorcy treści umieszczonych w blogu (usługa nieodpłatna i usługa odpłatna).
Usługa płatna – udostępnianie treści umieszczonych w blogu przy użyciu SMS Premium lub innych form płatności.
SMS Premium – SMS o podwyższonej opłacie umożliwiający przesyłanie z telefonów komórkowych krótkich wiadomości tekstowych o podwyższonej opłacie za ich wysłanie. SMS Premium wysyłany jest przez użytkownika GSM na numer skrócony.
Świadczenie usługi drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. tekst jednolity z 2013r., poz. 1422, z późń. zm.) – wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Usługobiorcy. Umożliwianie korzystania z Serwisu jest usługą świadczoną drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorców i innych użytkowników, które odbywa się na mocy umowy, zawieranej pomiędzy Usługobiorcą a Usługodawcą oraz na podstawie Regulaminu.

§ 2. RODZAJE I ZAKRES USŁUG
Usługodawca oferuje następujące rodzaje usług:
1. Usługi bezpłatne, w szczególności:
1) możliwość przeglądania i odczytywania przez Usługobiorców i innych użytkowników treści Serwisu i komentarzy zamieszczanych w Serwisie,
2) udostępnianie miejsca na serwerach Usługodawcy w celu dodawania komentarzy pod artykułami zamieszczanymi przez Usługodawcę na blogu oraz ich wyświetlanie przez Usługodawcę w Serwisie,
3) przesyłanie newslettera do Usługobiorców,
2. Usługi płatne, w szczególności:
1) udostępniane Usługobiorcy materiały w formie plików PDF lub innych powszechnie używanych formatach elektronicznych, które zostały oznaczone jako płatne poprzez wskazanie ceny (w szczególności dokumenty: wzory umów lub innych pism). Każdy zainteresowany podmiot posiadający telefon komórkowy należący do sieci działających na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, po dokonaniu płatności za pomocą SMS Premium poprzez wysłanie wiadomości aktywującej usługę na wskazany numer może skorzystać z usługi płatnej.

§ 3. WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU
W celu prawidłowego i pełnego korzystania z Usług, Usługobiorcy powinni dysponować:
urządzeniem mającym dostęp do sieci Internet,
przeglądarką Internet Explorer 7.0 lub wyższą, albo oprogramowaniem o podobnych parametrach,
telefonem komórkowym lub innym urządzeniem elektronicznym, które umożliwiają korzystanie z Serwisu.
2. Poprzez wysłanie SMS-a w cenie podanej obok płatnego materiału pod numer o treści podanej obok danego płatnego materiału (wielkość liter nie ma znaczenia) użytkownik otrzymuje możliwość wejścia do części płatnej Serwisu zgodnie z Regulaminem Usługodawcy.
3. Wysłanie przez Usługobiorcę wiadomości SMS na numer podany w Serwisie jest równoznaczne ze złożeniem przez niego oświadczenia, iż wyraża on zgodę na skorzystanie z Serwisu oraz na postanowienia niniejszego Regulaminu.
4. Usługodawca w ramach informacji zwrotnych otrzymuje SMS-a zwrotnego z informacją potwierdzającą wysłanie żądania, a następnie SMS-a z kodem umożliwiającym mu poruszanie się w części płatnej Serwisu zgodnie z Regulaminem Usługodawcy.
5. Rozliczenie transakcji odbywa się za pośrednictwem Dotpay.pl.
6. Rozliczenie transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl – o ile zostaną udostępnione w serwisie.
7. Prawidłowe świadczenie usług opłacanych za pomocą wiadomości SMS uzależnione jest od prawidłowego działania sieci telefonii komórkowej na co Usługodawca nie ma żadnego wpływu. Usługodawca nie ponosi również odpowiedzialności wobec Usługobiorcy za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi spowodowane działaniem osób trzecich, operatorów GSM, działaniem siły wyższej oraz innych przyczyn niezależnych od Usługodawcy.
8. Usługodawca zastrzega, że korzystanie z Serwisu odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko Usługobiorcy lub innego użytkownika.
9. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za Komentarze zamieszczane w Serwisie przez Usługobiorców i innych użytkowników.
10. W przypadku pierwszej nieudanej próby zamówienia, Usługodawca prosi o niedokonywanie dalszych zamówień. W przypadku niedostosowania się do powyższej procedury Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za kilkakrotne nieudane zamówienie płatnych materiałów.

§ 4. PRAWA I OBOWIĄZKI STRON
1. Usługobiorca zobowiązuje się do uiszczenia należności za Usługi odpłatne w terminie i w sposób określony w Regulaminie.
2. Usługodawca dołoży wszelkich starań, żeby Serwis funkcjonował w sposób ciągły.
3. Usługodawca zastrzega, że w funkcjonowaniu Serwisu mogą wystąpić przerwy w celu aktualizacji danych, naprawienia błędów i dokonania innych prac konserwacyjnych.
4. Korzystając z Serwisu Usługobiorcy i inni użytkownicy obowiązani są postępować zgodnie z prawem oraz zasadami współżycia społecznego.
5. Zabronione jest pobieranie zawartości udostępnionych w Serwisie i wtórne ich wykorzystywane w całości lub w istotnej części.
6. Usługodawca zastrzega, iż wszystkie treści dostępne w Serwisie są objęte ochroną prawa autorskiego. Usługobiorca ma prawo do korzystania z nich jedynie w ramach dozwolonego użytku osobistego. Kopiowanie, zwielokrotnianie, rozpowszechnianie w Internecie i inne formy korzystania z materiałów i wiadomości umieszczonych w Serwisie wykraczające poza granice dozwolone prawem jest zabronione.
7. W przypadku, gdy Usługodawca w celu świadczenia Usługi wymaga podania przez Usługobiorcę adresu e-mail Usługobiorca zobowiązany jest podać prawdziwy adres e-mail, tj. taki, pod którym odbiera korespondencję.

§ 5. ZASADY ZAMIESZCZANIA KOMENTARZY W SERWISIE
1. Niedopuszczalne jest zamieszczanie w serwisie treści o charakterze bezprawnym, w szczególności: wulgaryzmów, obraźliwych sformułowań, treści naruszających prawa autorskie osób trzecich, treści naruszających dobra osobiste osób trzecich.
2. Usługodawca zastrzega, że nie będzie zamieszczał komentarzy zawierających treści niezgodne z prawem oraz wymogami określonymi w Regulaminie.
3. Jeżeli Wpis stanowi utwór, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631, z późniejszymi zmianami) Usługobiorca udziela Usługodawcy licencji na korzystanie z utworu na następujących polach eksploatacji:
w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
4. Usługodawca jest uprawniony do udzielania sublicencji.
5. Usługobiorca lub inny użytkownik zamieszcza Wpis wyłącznie na własną odpowiedzialność.
6. Usługodawca nie ma obowiązku monitorowania treści Wpisów zamieszczanych przez Usługobiorców i innych użytkowników w Serwisie, jednakże przysługuje mu prawo do usunięcia każdego wpisu bez podania przyczyn.

§ 6. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
W ramach świadczenia drogą elektroniczną Usług wymagających podania danych osobowych, Usługodawca jest uprawniony, na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. tekst jednolity z 2013r., poz. 1422, z późń. zm.), do przetwarzania danych osobowych Usługobiorców niezbędnych do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umowy o świadczenie Usług przez Usługodawcę, w celu prawidłowej realizacji Usług.
2. Usługodawca może przetwarzać m.in. następujące dane osobowe:
nazwisko i imiona Usługobiorcy,
numer ewidencyjny PESEL lub – gdy ten numer nie został nadany – numer paszportu, dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość
adres zameldowania na pobyt stały,
adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zameldowania,
adres poczty elektronicznej,
numer telefonu.
3. W celu realizacji Usługi lub dokonania innej czynności prawnej z Usługobiorcą, Usługodawca może przetwarzać inne dane niezbędne ze względu na właściwość świadczonej usługi lub sposób jej rozliczenia.
4. Usługodawca może przetwarzać również następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Usługobiorcę z Usługi (dane eksploatacyjne):
oznaczenia identyfikujące Usługobiorcę nadawane na podstawie danych, o których mowa w niniejszym paragrafie,
oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Usługobiorca,
informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z Usług,
informacje o skorzystaniu przez Usługobiorcę z Usług.
5. Usługodawca jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. 2002, Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami).
6. Usługodawca, jako administrator danych dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Usługobiorców. Dane te są zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.
7. Udostępniając formularz kontaktowy Usługodawca określa dane osobowe Usługobiorcy, których podanie jest niezbędne w celu zawarcia umowy świadczenia Usług.
8. Usługobiorca udostępniając swój adres e-mail lub numer telefony oraz akceptując niniejszy Regulamin wyraża zgodę na przesyłanie mu informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002r. (Dz.U. tekst jednolity z 2013r., poz. 1422, z późń. zm.).
9. Usługodawca uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych Usługobiorcy w szczególności adresu e-mail oraz numeru telefonu w celu przesłania mu drogą elektroniczną treści marketingowych.
10. Usługobiorca ma prawo do wglądu i modyfikacji swych danych osobowych.
11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Odmowa podania danych osobowych może skutkować niemożliwością świadczenia Usług przez Usługodawcę.
12. Usługodawca może, na podstawie art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych, powierzać przetwarzanie danych osobowych Usługobiorców innym podmiotom, w szczególności świadczącym usługi hostingowe.
13. W przypadku uzyskania przez Usługodawcę wiadomości o korzystaniu przez Usługobiorcę z Serwisu w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem, Usługodawca może przetwarzać dane osobowe Usługobiorcy w celu i w zakresie potrzebnym do ustalenia odpowiedzialności Usługobiorcy.

§ 7. COOKIES
1. Podczas korzystania z serwisu w komputerze użytkownika zapisywane są krótkie informacje tekstowe w formie tzw. cookies. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
dostosowania zawartości stron serwisów internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
dostarczania użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
3. W ramach niniejszego Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
„niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,
pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,
pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu,
„funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.,
4. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Usługobiorcy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.
5. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach niniejszej strony. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym jakim jest ten Blog z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.
6. Zgoda na przechowywanie ciasteczek – Przez korzystanie z Serwisu Usługobiorca wyraża zgodę na przechowywanie ciasteczek w jego urządzeniu w celach wskazanych powyżej. Jeżeli przeglądarka internetowa nie zostanie skonfigurowana przez użytkownika w sposób wyłączający możliwość przechowywania ciasteczek na urządzeniu, niniejsza witryna zainstaluje ciasteczka niezwłocznie po jej załadowaniu. Jeśli użytkownik chce cofnąć zgodę na przechowanie ciasteczek w jego urządzeniu, może to uczynić w ten sposób, że samodzielnie usunie zainstalowane ciasteczka poprzez odpowiednie wykorzystanie ustawień wykorzystywanej przeglądarki internetowej. W razie wątpliwości lub w celu uzyskania szczegółowych informacji należy wykorzystać opcję „pomoc” wykorzystywanej przeglądarki.

§ 8. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
1. Reklamacje usług, o których mowa w Regulaminie, Usługobiorca może składać przy pomocy poczty elektronicznej na adres mailowy usługodawcy: biuro@kryczek-kancelaria.eu.
2. Usługobiorca może złożyć reklamację w terminie 14 dni od dnia wystąpienia zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.
3. Reklamacja musi zawierać imię, nazwisko, adres pocztowy, numer telefonu Usługobiorcy oraz opis nieprawidłowości.
4. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia otrzymania wiadomości przesłanej pocztą elektroniczną przez Usługobiorcę.
5. Usługodawca rozpatrując reklamację stosować będzie postanowienia Regulaminu.

§ 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Usługobiorcy przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu są zobowiązani zapoznać się z niniejszym Regulaminem.
2. Regulamin jest udostępniony Usługobiorcom nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu na stronie: https://umowaorobotybudowlane.pl/, w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
3. Każdy Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili rozpoczęcia korzystania z Usług.
4. Usługodawca uprawniony jest do zawieszenia lub zaprzestania albo zmiany zasad świadczenia Usług bez uprzedniego zawiadamiania Usługobiorców, z zastrzeżeniem zachowania praw Usługobiorców, którzy wnieśli opłatę na poczet świadczenia Usług.
5. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu.
6. W przypadku zmiany niniejszego Regulaminu zostanie on umieszczony na stronie Serwisu https://umowaorobotybudowlane.pl/.
7. Usługodawca ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu, z zastrzeżeniem zachowania praw Usługobiorców, którzy wnieśli opłatę na poczet świadczenia przez Usługodawcę Usług odpłatnych. Zmiana może być uzasadniona zmianą powszechnie obowiązującego prawa w zakresie w jakim ma wpływ na niniejszy regulamin jak również potrzebą wprowadzenia przez Usługodawcę nowych usług lub nowych funkcjonalności dla usług już istniejących.
8. Wszelkie pytania, opinie i wnioski dotyczące funkcjonowania Serwisu oraz oświadczenia do Usługodawcy Usługobiorca może kierować na adres poczty elektronicznej: biuro@kryczek-kancelaria.eu.
9. Regulamin wchodzi w życie z dniem 06.11.2014.

Wrocław, dnia 06.11.2014r.

Częstochowa, dnia 01.04.2019r.

Częstochowa, dnia 01.10.2020r.
Wojciech Kryczek