Wojciech Kryczek

radca prawny

Specjalizuję się w prawie budowlanym. Posiadam również doświadczenie w zakresie Ogólnych Warunków Kontraktu na Budowę dla Robót Budowlanych i Inżynieryjnych Projektowanych przez Zamawiającego FIDIC, które jest efektem pracy na stanowisku prawnika na jednym z kontraktów budowlanych.
[Więcej >>>]

Potrzebujesz umowy budowlanej? +48 602 646 586

Wzór umowy o roboty budowlane

Uważaj: zanim zapoznasz się z treścią umowy o roboty budowlane MUSISZ wiedzieć, że jest kilka rzeczy, z których musisz zdawać sobie sprawę:

1. Cechą charakterystyczną umowy o roboty budowlane jest wymóg, aby jej częścią była dokumentacja techniczna wykonywanego obiektu (np. projekt budowlany). W samej umowie powinny znaleźć zapisy dotyczące: praw i obowiązków stron umowy, terminów przekazania dokumentacji, terminów wykonania prac, procedury odbioru robót, rodzaju wynagrodzenia oraz sposobu zapłaty, terminów zapłaty, zasad usuwania wad i usterek.

2. Zapisy dotyczące odbioru robót są często pomijane lub opracowane w umowie bardzo szczątkowo. Podanie większej ilości informacji związanych z odbiorami, przekracza jednak potrzeby tego eBooka, dlatego nie zamieszczałem ich tutaj.

3. Elementem umowy o roboty budowlane, który sprawia wiele problemów jest wynagrodzenie. Chodzi oczywiście o to, jaki sposób wynagradzania wykonawcy przyjąć. Czy ma to być wynagrodzenie ryczałtowe czy kosztorysowe. Każde z nich ma swoje zalety i wady.

4. W umowie o roboty budowlane możesz ująć także zapisy dotyczące należytego wykonania umowy. Ze względu na ograniczoną ilość miejsca, dodatkowe informacje na temat zabezpieczania należytego wykonania umowy o roboty budowlane umieściłem w innym miejscu.

To tak pokrótce. ☺

 

Zrzut ekranu 2014-11-06 o 21.45.16Poniższy wzór zawiera najważniejsze zapisy, które powinna zawierać umowa o roboty budowlane. Może się jednak okazać, że wiele z tych uregulowań nie będzie Ci przydatnych. Twoje potrzeby i oczekiwania mogą być bowiem inne. PO PROSTU, UMOWĘ BĘDZIE NALEŻAŁO DOSTOSOWAĆ DO TWOICH POTRZEB.

Poniżej znajdziesz także dwa dodatkowe materiały, które pozwolą Ci lepiej zrozumieć Twoje prawa i obowiązki jako strony umowy o roboty budowlane. Są to 1. odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, oraz 2. Ustawa Prawo Budowlane.

Życzę Ci przyjemnej lektury!☺

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE

zawarta w dniu ……………….. w ……………………….. pomiędzy:

 1. 1)  ……………………….. z siedzibą w ………………………. przy ulicy………………………………. w ……………………… (kod pocztowy ….. – ……………), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: ……………………., REGON: ……………………., NIP: …………………………., reprezentowaną przez: …………………………… – Członka Zarządu,…………………………… – Członka Zarządu, zwanym dalej „Wykonawcą”,
  a
 2. 2)  ………………………. z siedzibą w ………………………. przy ulicy………………………….. w …………………………… (kod pocztowy ….. – ……………), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: ……………………., REGON: ……………………., NIP: …………………………., reprezentowaną przez: …………………………… – Członka Zarządu,…………………………… – Członka Zarządu,
  zwanym dalej „Inwestorem”,
  a razem łącznie „Stronami” zaś każdą z osobna „Stroną” o następującej treści:

 

I. PRZEDMIOT UMOWY, OŚWIADCZENIA STRON

§1

 1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać budynek mieszkalny według projektustanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej umowy na działce nr ………………….. w …………………….., stanowiącej nieruchomość należącą do ……………………… dla której w Sądzie Rejonowym ………………………… prowadzona jest Księga Wieczysta o numerze KW nr ………………….
 2. Szczegółowy zakres robót budowlanych określa załącznik nr 2 do niniejszej umowy.
 1. Roboty wykonane będą z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę.
 2. Zakup materiałów będzie każdorazowo uzgadniany z Wykonawcą, w szczególności,co do jakości materiałów i ceny.

§2

 1. Wykonawca oświadcza, iż posiada umiejętności, wiedzę, środki techniczne, personel,sprzęt i doświadczenie niezbędne do wykonania prac będących przedmiotem umowy.
 2. Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z zakresem robót na podstawie przekazanejmu dokumentacji projektowo – technicznej.
 3. Inwestor oświadcza, iż posiada pozwolenie na budowę z dnia ……………..Pozwolenie na budowę stanowi załącznik nr 3 do niniejszej umowy.

 

II. ZOBOWIĄZANIA STRON

§3

 1. Wykonawca zobowiązuje się:

…..

Całość umowy dostępna jest:

TUTAJ>>

Materiały dodatkowe:

Kodeks Cywilny

Prawo budowlane