Wojciech Kryczek

radca prawny

Specjalizuję się w prawie budowlanym. Posiadam również doświadczenie w zakresie Ogólnych Warunków Kontraktu na Budowę dla Robót Budowlanych i Inżynieryjnych Projektowanych przez Zamawiającego FIDIC, które jest efektem pracy na stanowisku prawnika na jednym z kontraktów budowlanych.
[Więcej >>>]

Potrzebujesz umowy budowlanej? +48 602 646 586

Maszt z flagą. Kto jest stroną w postępowaniu w sprawie wydania pozwolenia na budowę

Wojciech Kryczek29 grudnia 2016Komentarze (1)

Kilka dni temu usłyszałem historię o wybudowaniu wysokiego masztu z flagą. Został wzniesiony tuż przy granicy nieruchomości. Maszt wybudował właściciel jednej z działek. Maszt jest jednak na tyle wysoki, że powiewająca flaga umocowana na specjalnym obrotowym mechanizmie, utrudnia życie właścicielowi nieruchomości sąsiedniej. Obie nieruchomości są zabudowane budynkami. Chodzi o wydawany hałas. Właściciel nieruchomości graniczącej z działką na której wzniesiono maszt podjął kroki zmierzające do ustalenia czy maszt sąsiada został posadowiony zgodnie z prawem.

Okazało się, że przed wybudowaniem masztu jego właściciel wystąpił o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę i decyzja taka została mu wydana. Zaskoczyło to sąsiada, ale postanowił działać. Wystąpił o wznowienie postępowania administracyjnego argumentując to tym, że powinien być stroną toczącego się postępowania administracyjnego dotyczącego wydania pozwolenia na budowę. Wynika to stąd, że na gruncie prawa budowlanego stronami postępowania w sprawie pozwolenia na budowę są inwestor oraz właściciele, użytkownicy wieczyści lub zarządcy nieruchomości znajdujących się w obszarze oddziaływania obiektu. Istotna jest także definicja obszaru oddziaływania obiektu.

Zgodnie z prawem budowlanym przez obszar oddziaływania obiektu, należy rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu.

Postępowanie administracyjne zostało wznowione. Organ wydający pozwolenie na budowę musiał rozstrzygnąć w pierwszej kolejności, czy właściciel nieruchomości sąsiedniej z działką na której wzniesiono maszt powinien posiadać status strony w toczącym się postępowaniu administracyjnym.

Definicja obszaru oddziaływania obiektu nie przesądza o tym, że stroną postępowania o wydanie pozwolenia na budowę za każdym razem będzie Twój sąsiad z nieruchomości obok. Samo niezadowolenie z tego co dzieje się na działce sąsiada, nawet jeśli negatywnie wpływa to na Twoją nieruchomość nie wystarcza jeszcze do tego, aby być stroną postępowania o wydanie pozwolenia na budowę. Na podstawie obowiązujących przepisów o tym kto jest stroną decydują przepisy prawa materialnego. W związku z planowaną budową, organ mający wydać pozwolenie na budowę, zobowiązany jest każdorazowo ustalić wszystkie przepisy odrębne, które wprowadzają ograniczenia w zagospodarowaniu – wykorzystaniu danego terenu. Na tej podstawie ustala się możliwość oddziaływania określonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego oraz zakres i zasięg tego oddziaływania. To z kolei pozwala ustalić, którzy z właścicieli nieruchomości z sąsiedztwa będą stronami w postępowaniu o wydanie pozwolenia na budowę.

zaanse-schans-272484

Upraszczając rzecz. O ile nie jesteś inwestorem to, aby uzyskać status strony, musisz mieć interes prawny wynikający z przepisów prawa. Nie wystarczy sam interes faktyczny.

Wracając do opisanego na wstępie przypadku. Organ wydający pozwolenie na budowę po wznowieniu postępowania administracyjnego uznał, że właściciel nieruchomości sąsiedniej z działką na której wzniesiono maszt nie jest stroną tego postępowania. Statusu strony nie dopatrzył się także organ drugiej instancji rozpatrujący odwołanie sąsiada. Właściciel nieruchomości sąsiedniej z działką na której wzniesiono maszt nie dał za wygraną i odwołał się do wojewódzkiego sądu administracyjnego. Jednak i sąd stwierdził, że nie było podstaw do uznania sąsiada za stronę. Sprawę ostatecznie rozstrzygnie Naczelny Sąd Administracyjny.

Poniżej fragment uzasadnienia wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 13 marca 2014r. (II OSK 2503/12) wydanego w innej sprawie.

Obszar oddziaływania obiektu” został zdefiniowany przepisem art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.). Przez obszar taki należy – zgodnie z tym przepisem – rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. W definicji tej jest mowa o terenie wyznaczonym w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. Do przepisów odrębnych w rozumieniu przepisu art. 3 pkt 20 ustawy, należą nie tylko przepisy rozporządzeń określających warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Takimi przepisami odrębnymi są także m.in. przepisy z zakresu zagospodarowania przestrzennego, ochrony środowiska, ochrony przeciwpożarowej. Podkreślić należy, że przepisem powodującym ograniczenie przez osoby wymienione w art. 28 ust. 2 ustawy będą nie tylko przepisy prawa materialnego administracyjnego, ale również przepisy dotyczące własności i innych praw rzeczowych określone w kodeksie cywilnym i innych ustawach. Realizacja inwestycji może bowiem uniemożliwić realizację tych praw i dochodzenie roszczeń w stosownej procedurze przed sądem powszechnym. Ochrona praw takich osób wymaga dokonania przez organ administracyjny oceny wpływu inwestycji na istniejące na nieruchomości stosunki cywilnoprawne.

Po przeczytaniu tego uzasadnienia wydaje się więc, że właściciel nieruchomości sąsiedniej z działką na której wzniesiono maszt z flagą powinien posiadać status strony w przeprowadzonym postępowaniu o wydanie pozwolenia na budowę.

W czym mogę Ci pomóc?

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Wojciech Kryczek Kancelaria Radcy Prawnego i Doradcy Restrukturyzacyjnego w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 1 comment… read it below or add one }

  jacek 13 grudnia, 2021 o 12:49

  Czy skarga kasacyjna w tym temacie została już rozpatrzona?

  Odpowiedz

  Leave a Comment

  Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

  Jeśli potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej, napisz do mnie :)

  Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Wojciech Kryczek Kancelaria Radcy Prawnego i Doradcy Restrukturyzacyjnego w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Previous post:

  Next post: