Wojciech Kryczek

radca prawny

Specjalizuję się w prawie budowlanym. Posiadam również doświadczenie w zakresie Ogólnych Warunków Kontraktu na Budowę dla Robót Budowlanych i Inżynieryjnych Projektowanych przez Zamawiającego FIDIC, które jest efektem pracy na stanowisku prawnika na jednym z kontraktów budowlanych.
[Więcej >>>]

Potrzebujesz umowy budowlanej? +48 602 646 586

Polityka prywatności i cookies

DANE OSOBOWE

Niniejsza polityka prywatności bloga Umowaorobtybudowlane.pl (dalej: „Polityka”) jest dokumentem informacyjnym. Konsekwencją tego jest to, że nie stanowi ona źródła obowiązków dla odwiedzających bloga czy też Klientów Kancelarii. Informacje zawarte w niniejszej Polityce mają charakter ogólny.

RODO oznacza rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobod­nego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1).

Jako autor niniejszego bloga zastrzegam, iż nie sprzedaję osobom trzecim danych personalnych czy adresowych użytkowników tego serwisu. Udostępnianie danych o ile ma miejsce, następuje w granicach prawa, na zasadach opisanych w niniejszej Polityce.

Zastrzegam jednak sobie możliwość wprowadzania zmian w niniejszej Polityce Prywatności i Cookies.

1. Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Wojciech Kryczek Kancelaria Radcy Prawnego i Doradcy Restrukturyzacyjnego, zarejestrowana w Częstochowie (kod pocztowy: 42 – 218) przy ul. Jana Kilińskiego 72/74 lok. 23, (dalej: „Administrator”, „Kancelaria” lub „Właściciel”). Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:

– przez e-mail: wojciech.kryczek@kryczek-kancelaria.eu,

– telefonicznie: +48602646586.

2. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

W związku z przetwarzaniem danych osobowych, co do zasady przysługują Ci następujące prawa:

1) prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych,

2) prawo dostępu do Twoich danych osobowych,

3) prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,

4) prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych,

5) prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,

6) prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na Twoją szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,

7) prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Ci tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy z Tobą lub na podstawie Twojej zgody,

Prawa te jednak mogą ulec modyfikacji tj. ograniczeniu lub wyłączeniu o czym przeczytasz w akapitach poniżej oraz w pkt 3 niniejszej Polityki przy okazji omawiania celów przetwarzania danych osobowych, odrębnie do każdego celu przetwarzania danych. Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami. Dane kontaktowe znajdziesz wyżej w pkt 1.

W zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody – masz prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem. Zgodę możesz wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny jak i nasz adres emailowy.

Niezależnie od zapisów niniejszej Polityki, RODO jak i Ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000), Właściciel Kancelarii, osoby pracujące na rzecz Kancelarii jak i z nią współpracujące w zakresie świadczenia pomocy prawnej, objęte obowiązkiem zachowania tajemnicy zawodowej (w szczególności: radcy prawnego, adwokackiej), zobowiązane są do zachowania tajemnicy zawodowej w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności ustawę z dnia 6 lipca 1982r. o radcach prawnych (Dz.U. tekst jednolity z 2017r., poz. 1870), ustawę z dnia 26 maja 1982r. Prawo o adwokaturze (Dz.U. tekst jednolity z 2017r., poz. 2368) oraz Kodeks Etyki Radcy Prawnego, które to akty nakładają na osoby świadczące pomoc prawną daleko dalej idące obowiązki (w tym akty staranności) niż wynikające z Ustawy o ochronie danych osobowych czy też z RODO, w szczególności w zakresie dochowania tajemnicy zawodowej, poufności, unikania konfliktu interesów.

Mając na względzie ochronę tajemnicy zawodowej radcy prawnego, adwokackiej oraz zasady etyki radcy prawnego wynikające z aktów prawnych wskazanych w akapicie powyżej jak i zapisy art. 23 RODO oraz Ustawy o ochronie danych osobowych, w ramach wykonywania zawodu radcy prawnego ograniczone lub wyłączone jest stosowanie zapisów RODO:

1)    art. 14 w zw. z art. 14 ust. 5 (obowiązek informacyjny względem osób trzecich),

2)    art. 17 w zw. z art. 17 ust. 3 (prawo do bycia zapomnianym),

4)    art. 18 w zw. z art. 18 ust. 2 (prawo do ograniczenia przetwarzania),

5)    art. 19 (obowiązek poinformowania o sprostowaniu lub usunięciu danych lub ograniczeniu przetwarzania),

6)    art. 21 w zw. z art. 21 ust. 1 i 6 (prawo sprzeciwu do wobec przetwarzania danych osobowych).

Może się zatem zdarzyć sytuacja, iż mimo Twojego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych nie zostanie uwzględnione. W takim przypadku poinformujemy Cię dlaczego nie możemy uwzględnić Twojej prośby.

3. Cele przetwarzania, podstawa prawna przetwarzania oraz okres przetwarzania danych osobowych

Każdorazowo cel i zakres danych przetwarzanych przez Administratora wynikają ze zgody odwiedzających bloga lub przepisów prawa oraz doprecyzowywane są w wyniku działań podejmowanych przez odwiedzającego w blogu lub w ramach innych kanałów komunikacji.

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, aby możliwe/-a było/-a:

1) Umieszczanie komentarzy. Jakkolwiek podanie danych jest dobrowolne, ale jest niezbędne, aby umieścić komentarz. W tym celu, o ile chcesz dodać komentarz swój komentarz na blogu, musisz wypełnić formularz i podać w nim swój adres e-mail oraz imię lub pseudonim.

Podstawa prawna przetwarzania i okres przechowywania danych to art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Dane jakie przekazujesz w trakcie dodawania komentarza wykorzystywane są w celu umieszczenia komentarza. Podstawą prawną przetwarzania jest zatem Twoja zgoda wynikająca z dodania komentarza.

Zakres przetwarzanych danych: e-mail; imię lub pseudonim. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres odpowiadający funkcjonowaniu komentarzy na blogu, chyba że wcześniej poprosisz o usunięcie komentarza, co spowoduje usunięcie Twoich danych z bazy.

W każdej chwili możesz żądać usunięcia swoich danych znajdujących się w komentarzu lub możesz zażądać ich sprostowania.

W związku z art. 20 RODO, przysługuje Ci również prawo do przenoszenia danych.

2) Zawarcie i realizacja umowy o świadczenie usługi prawnej (np. porada, zastępstwo prawne i procesowe) albo podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem tych umów. O ile w wyniku korzystania z bloga zdecydujesz się na skorzystanie z usług Kancelarii, Twoje dane osobowe będą nam potrzebne do wykonania umowy o świadczenie usługi prawnej, jak również w razie potrzeby skontaktowania się z Tobą w tej sprawie. Jakkolwiek podanie danych jest dobrowolne, ale jest niezbędne, aby mogło dojść do zawarcia umowy.

Podstawa prawna przetwarzania i okres przechowywania danych to art. 6 ust. 1 lit. a, b, c i f RODO. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest więc Twoja zgoda, jest ono niezbędne do wykonania umowy, w celach archiwalnych jak i statystycznych, jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na mnie jako Administratorze, oraz przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez mnie jako Administratora.

Dane jakie przekazujesz potrzebne są do realizacji umowy, wystawienia faktury, ujęcia faktury w księgach podatkowych, w celach archiwalnych jak i statystycznych.

Zakres przetwarzanych danych: imię i nazwisko; adres rozliczeniowy; adres e-mail; numer rachunku bankowego; dodatkowo nazwa firmy; adres siedziby; numer NIP, jeśli umowa ma być realizowana w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Mając na względzie ochronę tajemnicy zawodowej radcy prawnego, zasadę poufności, oraz zasady etyki radcy prawnego zapisy art. 23 RODO oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000), wykonywanie usługi prawnej odbywa się w ramach wykonywania zawodu radcy prawnego, w związku z czym ograniczone lub wyłączone jest stosowanie następujących zapisów RODO: i) art. 14 w zw. z art. 14 ust. 5 (obowiązek informacyjny względem osób trzecich), ii) art. 17 w zw. z art. 17 ust. 3  (prawo do bycia zapomnianym), iii) art. 18 w zw. z art. 18 ust. 2  (prawo do ograniczenia przetwarzania). Właściciel zobowiązany jest do: i) zachowania tajemnicy zawodowej radcy prawnego, tj. tajemnicy zawodowej w oparciu o ustawę z dnia 6 lipca 1982r. o radcach prawnych (Dz.U. tekst jednolity z 2017r., poz. 1870), ii) dochowania poufności i iii) unikania konfliktu interesów na podstawie Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, które to akty  nakładają na osoby świadczące pomoc prawną daleko idące dalej obowiązki (w tym akty staranności) niż wynikające z RODO oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych, w szczególności w zakresie dochowania tajemnicy zawodowej, poufności czy też unikania konfliktu interesów. W konsekwencji przetwarzanie danych może odbywać się przez czas dłuższy niż jest to niezbędne do realizacji umowy lub upływ terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy, czy też okres 5 lat od końca roku podatkowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Po upływie tych terminów, dane nadal mogą być przetwarzane w celach statystycznych. W przypadku danych o których mowa w niniejszym punkcie nie jest możliwe domaganie się usunięcia: danych z wystawionych faktur.

W związku z art. 20 RODO, przysługuje Ci również prawo do przenoszenia danych.

3) Przyjmowanie i rozpatrywanie reklamacji. Twoje dane osobowe są nam potrzebne do realizacji Twoich uprawnień wynikających z rękojmi i udzielonych gwarancji. Jakkolwiek podanie danych jest dobrowolne, ale jest niezbędne, aby mogło dojść do rozpatrzenia i załatwienia reklamacji.

Podstawa prawna przetwarzania i okres przechowywania danych to art. 6 ust. 1 lit. a, b RODO. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest więc Twoja zgoda, jest ono niezbędne do wykonania umowy. Dane jakie przekazujesz potrzebne są do realizacji umowy, ewentualnej korekty lub wystawienia faktury, ujęcia faktury w księgach podatkowych, w celach archiwalnych jak i statystycznych.

Zakres przetwarzanych danych: imię i nazwisko; adres rozliczeniowy; adres e-mail; numer rachunku bankowego; dodatkowo nazwa firmy; adres siedziby; numer NIP; jeśli umowa ma być realizowana w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Dane opisane w niniejszym punkcie będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji stosownej umowy, a następnie do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Co do faktur lub innych dokumentów potwierdzających transakcję, mam obowiązek przechowywać faktury z Twoimi danymi osobowymi przez okres 5 lat od końca roku podatkowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Po upływie tych terminów, dane nadal mogą być przetwarzane w celach statystycznych. W przypadku danych o których mowa w niniejszym punkcie istnieje ograniczona możliwość sprostowania (lub jest wyłączona) tych danych po realizacji zamówienia. Nie jest możliwe sprzeciwienie się przetwarzaniu danych oraz domaganie się ich usunięcia: i) do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy, ii) co do wystawionych faktur. W razie upływu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy możesz jednać sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych w celach statystycznych, jak również domagać się usunięcia Twoich danych z mojej bazy.

W związku z art. 20 RODO, przysługuje Ci również prawo do przenoszenia danych.

4) Przedstawianie Ci reklam, ofert lub promocji produktów lub usług Administratora oraz naszych partnerów przeznaczonych dla wszystkich odbiorców, w szczególności w celu realizacji umowy o świadczenie newslettera.

Podstawa prawna przetwarzania i okres przechowywania danych to art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest więc Twoja zgoda, jest ono niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez mnie jako Administratora. Jeśli chcesz otrzymywać informacje takie jak reklamy oferty czy też newsletter, musisz nam przekazać swój adres e-mail oraz imię lub pseudonim. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by otrzymywać te informacje. Twoja zgoda wyrażona jest podczas zapisywania się do newslettera lub zgoda marketingowa dotycząca otrzymywania reklam.

Zakres przetwarzanych danych: e-mail; imię lub pseudonim. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres na jaki udzielona została zgoda. W każdej chwili możesz sprostować swoje dane zapisane w bazie na potrzeby reklamy lub newslettera, jak również zażądać ich usunięcia, rezygnując z otrzymywania newslettera.

W związku z art. 20 RODO, przysługuje Ci również prawo do przenoszenia danych.

5) Korespondencja z odwiedzającymi blog a także z Klientami, w tym udzielanie odpowiedzi na wiadomości Klientów.

Podstawa prawna przetwarzania i okres przechowywania danych to art. 6 ust. 1 lit. a i lit f RODO. Podstawą prawną przetwarzania danych jest Twoja zgoda wynikająca z zainicjowania kontaktu jak i mój usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wykazania jej przebiegu w przyszłości, po zakończeniu kontaktu. Jeśli chcesz skontaktować się ze mną przy użyciu poczty elektronicznej czy też listownie, przekazujesz mi swoje dane jako nadawca wiadomości. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by nawiązać lub utrzymać kontakt.

Zakres przetwarzanych danych: e-mail; imię; nazwisko; adres zamieszkania (lub zameldowania); inne dane osobowe o ile umieścisz je w korespondencji. Trudno jest określić, kiedy Twoja korespondencja zostanie usunięta z uwagi na możliwą jej archiwizację. Przysługuje Ci prawo do domagania się przedstawienia historii korespondencji, jaką ze mną prowadziłeś (jeżeli podlegała archiwizacji), jak również domagać się jej usunięcia, chyba że jej archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na mój nadrzędny interes, np. obrona przed potencjalnymi roszczeniami z Twojej strony.

4. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe, są przekazywane dostawcom, partnerom i podmiotom współpracującym z Administratorem:

1) Naszym dostawcom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcom usług dostarczających rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne umożliwiające prowadzenie działalności gospodarczej. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami. Twoje dane mogą zostać przekazane:

a. Dostawcą usługi hostingowej, poczty elektronicznej i domen jest OVH Sp. z o.o., ul. Karola Miarki 6-10 lok. 3-4, 50 306 Wrocław, KRS nr 0000220286.

b. Obsłudze technicznej bloga, którą prowadzi: Web.lex Rafał Chmielewski, al. Gen. Antoniego Chruściela „Montera” 37/39 lok. 189, 04 – 454 Warszawa, NIP: 9521451997.

2) Naszym dostawcą mogą być przewoźnicy / spedytorzy / brokerzy kurierscy – w przypadku, gdy skorzystasz ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską. Twoje dane osobowe zostaną udostępnione wybranemu przewoźnikowi, spedytorowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora w zakresie niezbędnym do zrealizowania dostawy produktu Klientowi.

3) Media społecznościowe. Moja strona internetowa korzysta z wtyczek serwisów społecznościowych, które zostały udostępnione przez serwisy społecznościowe, Facebook, Twitter, LinkedIn, Google i GoldenLine. Wyświetlając moją stronę internetową, zawierającą taką wtyczkę, Twoja przeglądarka nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerami administratorów serwisów społecznościowych (usługodawców). Jeśli jesteś zalogowany w danym serwisie społecznościowym, to dany serwis przyporządkuje dane zebrane w trakcie odwiedzin na mojej stronie internetowej bezpośrednio Twojemu profilowi w danym serwisie. Jeśli nie chcesz, aby takie powiązanie nastąpiło, to musisz się wylogować z danego serwisu społecznościowego.

5. Prawo wniesienia skargi do organu

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

COOKIES

Mój blog wykorzystuje tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, czyli np. Twoim komputerze, które mogą być odczytane przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

1. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

1) dostosowania zawartości stron serwisów internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,

2) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,

3) utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,

4) dostarczania użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

2. W ramach mojego bloga mogą być stosowane następujące rodzaje plików cookies:

1) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,

2) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,

3) pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu,

4) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.,

5) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

3. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy bloga mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

4. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach mojej strony, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym jakim jest ten Blog z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.

W razie wątpliwości, co do obecnej Polityki Prywatności, proszę o wiadomość na adres: wojciech.kryczek@kryczek-kancelaria.eu