Slider

Formy umów w ramach umowy o roboty budowlane

Dzisiaj chciałem krótko napisać o formie jaką powinna mieć umowa o roboty budowlane i umowa podwykonawcza na gruncie przepisów Kodeksu cywilnego i Prawa zamówień publicznych.

Musisz wiedzieć, że ustawodawca dokonał pewnego zróżnicowania jeśli chodzi o wymaganą formę umowy o roboty budowlane a umowy podwykonawczej. Nie do końca wiadomo, dlaczego tak się stało i z czego to wynika.

Czytając art. 648 §1 k.c. dowiesz się, że umowa o roboty budowlane powinna zostać stwierdzona pismem. Jest to forma zastrzeżona dla celów dowodowych (ad probationem).

Z kolei umowa o podwykonawstwo zgodnie z art. 6471 §4 k.c. powinna być dokonana w formie pisemnej pod rygorem nieważności (ad solemnitatem). Chodzi tutaj o umowę pomiędzy wykonawcą a podwykonawcą oraz pomiędzy podwykonawcą a dalszym podwykonawcą.

Inaczej jest w przypadku umowy o roboty budowlane zawieranej na gruncie Prawa zamówień publicznych. Zgodnie z art. 139 ust. 2 tej ustawy, umowa wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności o ile przepisy odrębne nie wymagają formy szczególnej. Oznacza to, że umowa o roboty budowlane zawarta w sprawach zamówień publicznych musi zostać zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Niezachowanie formy pisemnej, inaczej niż w przypadku umowy zawieranej poza Prawem zamówień publicznych, oznacza nieważność takiej umowy.

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE I UMOWA PODWYKONAWCZA, JAKIE SĄ SKUTKI NIEZACHOWANIA WŁAŚCIWEJ FORMY UMOWY?

Przy umowie o roboty budowlane (forma dla celów dowodowych), niezachowanie formy pisemnej oznacza, ograniczenia w przeprowadzeniu dowodów na okoliczność jej zawarcia. Sama umowa jest jednak ważna. Ograniczenia dowodowe ujęte są w art. 74 k.c. W razie niezachowania zastrzeżonej formy, nie można przeprowadzać dowodu z przesłuchania świadków ani dowodu z przesłuchania stron na fakt dokonania czynności.

Ograniczenia te nie będą miały jednak zastosowania w następujących przypadkach:

  1. gdy zachowanie formy pisemnej jest zastrzeżone jedynie dla wywołania określonych skutków czynności prawnej,
  2. jeżeli obie strony zgodzą się na przeprowadzenie dowodów,
  3. jeżeli żąda tego konsument w sporze z przedsiębiorcą albo
  4. jeżeli fakt dokonania czynności prawnej będzie uprawdopodobniony za pomocą pisma.

Najważniejsze jest jednak to, że przepisy o formie pisemnej dla celów dowodowych nie mają zastosowania w stosunkach między przedsiębiorcami. Zatem gdy stroną umowy są dwaj przedsiębiorcy, to nie będzie jakichkolwiek ograniczeń dowodowych.

Samo niezachowanie formy pisemnej umowy, o ile przepisy prawa zastrzegają taką formę, oznacza nieważność czynności prawnej tylko wtedy gdy wyraźnie przewidziany został rygor nieważności.

Dla umowy podwykonawczej (forma pisemna pod rygorem nieważności), niezachowanie właściwej formy oznacza, że umowa taka jest bezwzględnie nieważna. Zatem nieważnie zawarta umowa nie spowoduje jakichkolwiek skutków prawnych.

Umowa o roboty budowlane i umowa podwykonawcza

Umowa o roboty budowlane i umowa podwykonawcza są ściśle ze sobą powiązane.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Radcy Prawnego Wojciech Kryczek Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Wojciech Kryczek z siedzibą we Wrocławiu.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem biuro@kryczek-kancelaria.eu.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

{ 3 trackbacki }

Poprzedni wpis:

Następny wpis: