Slider

Zabezpieczenie wykonania umowy o roboty budowlane – ciąg dalszy

Klika dni temu zamieściłem wpis dotyczący sposobów zabezpieczania należytego wykonania umowy o roboty budowlane. Wspomniałem w nim o pewnych modyfikacjach przewidzianych w ustawie Prawo zamówień publicznych (Pzp). Dzisiaj chciałem nieco rozwinąć ten temat i wskazać Ci, o jakich różnicach myślałem. W przypadku, gdy nie ma obowiązku stosowania regulacji przewidzianych w Prawie zamówień publicznych, strony mają pełną swobodę, co do tego, jaki rodzaj zabezpieczenia ustanowić. Mają szerokie pole do popisu, jeśli chodzi o ukształtowanie swoich praw i obowiązków.

Przy zamówieniach publicznych, istnieje swoboda zamawiającego, co do tego czy zażądać od wykonawcy zabezpieczenia. Nie jest on tutaj czymkolwiek ograniczony.

Gdzie więc te odmienności??? 😉

Po pierwsze, musisz wiedzieć, że wg Pzp, ilość form zabezpieczenia jest w zasadzie ustalona. Dopuszczalne formy zabezpieczenia znajdziesz w art. 148.  Jako wykonawca będziesz miał do wyboru jedną lub kilka następujących form:

  1. pieniądz,
  2. poręczenia bankowe lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym),
  3. gwarancje bankowe,
  4. gwarancje ubezpieczeniowe,
  5. poręczenia udzielane przez tzw. fundusze poręczeniowe.

Co ważne, masz w zasadzie prawo wyboru czy zabezpieczenie zostanie udzielone w jednej czy też w kilku z wyżej wymienionych form.

Zamawiający może także wyrazić zgodę na ustanowienie zabezpieczenia:

  1. w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,
  2. przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego,
  3. przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.

Po drugie, w Pzp znajdziesz także zapis, który uzależnia skuteczność wniesienia zabezpieczenia od wskazania takiego wymogu w samej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wynika stąd, że zamawiający już przed podpisaniem umowy musi ustalić wymagania, co do zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Po trzecie, zamawiający nie może dowolnie ustalać wysokości zabezpieczenia.  Jest on, bowiem ograniczony przepisami Pzp. Zabezpieczenie może być ustanowione na poziomie od 2% do 10% ceny całkowitej podanej w ofercie albo maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania zamawiającego wynikającego z umowy.

Po czwarte, jeśli wykonasz zamówienie i zostanie ono należycie wykonane, to zamawiający musi zwrócić Ci część zabezpieczenia. Zwykle jest to 70% wysokości zabezpieczenia. Ma na to 30 dni. Dzieje się tak, ponieważ zamawiający może pozostawić sobie nie więcej niż 30% wartości zabezpieczenia na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady. Pozostawioną cześć, zamawiający musi zwrócić nie później niż w piętnastym dniu po upływie okresu rękojmi za wady. Domyślasz się zapewne, że w chwili wykonania i odbioru obiektu, trudno jest stwierdzić, że został on prawidłowo wykonany. Najczęściej musi minąć trochę czasu nim ujawnią się jakieś wady.

{ 2 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

Jan 26 marca, 2015 o 17:53

Witam,
a czy spotkał się Pan z sytuacją w której to inwestor zabezpieczał prawidłową zapłatę za wykonane roboty budowlane w inny sposób niż przewidziany w art. 649 (1) k.c.? Czy możliwe jest ustanowienie w takiej sytuacji hipoteki na nieruchomości należącej do inwestora lub przewłaszczenie na zabezpieczenie nieruchomości na której ma powstać inwestycja?

Pozdrawiam

Odpowiedz

Wojciech Kryczek 30 marca, 2015 o 08:13

Dzień dobry,
Nie spotkałem się z tego typu zabezpieczeniami prawidłowej zapłaty za wykonane roboty budowlane ze strony inwestora. Gwarancja bankowa i ubezpieczeniowa jest chyba obecnie najbardziej rozpowszechnionym sposobem ustanawiania zabezpieczeń. Proszę pamiętać, że wskazane w art. 649 (1) par. k.c. 2 sposoby ustanawiania zabezpieczeń stanowią katalog zamknięty. W związku z tym w oparciu o ten przepis inwestor nie jest upoważniony do ustanawiania gwarancji zapłaty w sposób inny niż gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa albo akredytywa bankowa lub też poręczenie banku.
Pozdrawiam 🙂
Wojtek

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Radcy Prawnego Wojciech Kryczek Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Wojciech Kryczek z siedzibą we Wrocławiu.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem biuro@kryczek-kancelaria.eu.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: