Slider

Zmiana zasad odpowiedzialności solidarnej inwestora i wykonawcy za wynagrodzenie należne podwykonawcy w umowie o roboty budowlane. Część II.

Poniżej znajduje się kontynuacja wpisu z dnia 7 czerwca 2017r. o zmianie zasad odpowiedzialności solidarnej inwestora i wykonawcy za wynagrodzenie należne podwykonawcy w umowie o roboty budowlane.

Zgłoszenie podwykonawcy i sprzeciwu inwestora tylko w formie pisemnej pod rygorem nieważności

Dla wykonania dwóch czynności wprowadzono wymóg dochowania formy pisemnej, nadając im sankcję bezwzględnej nieważności. Chodzi o:

  • zgłoszenie podwykonawcy inwestorowi (dotyczy także zapisu umowy pomiędzy inwestorem i wykonawcą w którym zawarto regulację dotyczącą ewentualnego wykonywania określonych robót przez oznaczonego podwykonawcę)
  • sprzeciw inwestora za zatrudnienie podwykonawcy.

Takie rozwiązanie ma służyć temu, aby ułatwić przeprowadzenie dowodu, na wypadek ewentualnego procesu w przyszłości. Sprzeciw inwestora powinien zostać złożony zarówno podwykonawcy i wykonawcy.!!! Przyjęte rozwiązanie ma służyć wyeliminowaniu sytuacji, w której jako podwykonawca byłbyś pozbawiony wiedzy o braku zgody inwestora na wykonywanie przez siebie robót.

Inwestor odpowiada do wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy za roboty danego rodzaju

W nowym rozwiązaniu wprowadzony został limit odpowiedzialności inwestora za zapłatę wynagrodzenia dla podwykonawcy. Jako inwestor nie będziesz odpowiadał za zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcy, wynikającego z umowy między podwykonawcą a wykonawcą ponad kwotę WYNAGRODZENIA NALEŻNEGO WYKONAWCY (chodzi o wynagrodzenie należne wykonawcy w tej części, która ma zostać wypłacona zaakceptowanemu podwykonawcy – ich szczegółowy zakres ma wynikać ze zgłoszenia albo umowy). Wysokość należnego wykonawcy wynagrodzenia nie odnosi się do pełnego wynagrodzenia za wykonanie umowy o roboty budowlane, lecz do poszczególnych robót objętych tą umową. Taka regulacja ma przeciwdziałać temu, aby chronić inwestora w sytuacji, gdy wykonawca zleci wykonanie robót podwykonawcom których wynagrodzenie przekroczy wysokość wynagrodzenia wykonawcy. Twoja odpowiedzialność jako inwestora ograniczona jest do szczegółowego przedmiotu robót wskazanego w doręczonym Ci zgłoszeniu lub w umowie zawartej z wykonawcą. Jeśli zatem dany zakres prac podwykonawcy pozostaje poza tym co wynika z umowy lub zgłoszenia, to brak będzie podstaw do tego, aby podwykonawca mógł domagać się od inwestora zapłaty wynagrodzenia.

Solidarna odpowiedzialność inwestora za wynagrodzenie należne dalszym podwykonawcom

Wprowadzone zmiany dotyczą także ochrony dalszych podwykonawców. Kontrahent dalszego podwykonawcy ponosi solidarną odpowiedzialność z inwestorem i wykonawcą. Akceptacji dalszego podwykonawcy może dokonać wyłącznie inwestor i wykonawca. Zgłoszenia dalszego podwykonawcy do inwestora może dokonać sam dalszy podwykonawca lub podwykonawca. Do nich należy także kierować ewentualny sprzeciw inwestora i wykonawcy wobec dokonanego zgłoszenia.

Art. 6471 Kodeksu cywilnego jako norma bezwzględnie obowiązująca

Normy wynikające z komentowanego przepisu mają charakter bezwzględnie wiążący. Oznacza to, że strony nie mogą w umowie inaczej uregulować kwestii solidarnej odpowiedzialności inwestora i wykonawcy za zapłatę wynagrodzenia dla podwykonawcy. Jest to wyłom w zasadzie swobody umów.

Stosunek art. 6471 Kodeksu cywilnego do art. 143a–143d ustawy Prawo zamówień publicznych

Przepisy Prawa zamówień publicznych w art. 143a–143d zawierają regulację, która ma charakter szczególny w stosunku do art. 6471 k.c. O ile PZP nie stanowi inaczej, to do umów w sprawach zamówień publicznych stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego. Oznacza to, że w sprawach zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy oraz dalszych podwykonawców, które wynikają z zawartych umów o podwykonawstwo, będą miały zastosowanie przepisy 6471 k.c. z modyfikacjami wynikającymi z art. 143a–143d PZP.

Art. 143c ust. 8 Do solidarnej odpowiedzialności zamawiającego, wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z tytułu wykonanych robót budowlanych stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej.

Jak stosować nowe przepisy

Nowe zasady solidarnej odpowiedzialności inwestora i wykonawcy za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy stosuje się do umów o roboty budowlane zawartych po 1 czerwca 2017r. Do umów o roboty budowlane, które zostały zawarte przed 1 stycznia 2017r. stosuje się art. 6471 k.c. w starym brzmieniu.

Solidarna odpowiedzialność inwestora cz. II.

{ 8 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

Lech-bud Czerwiec 20, 2017 o 08:37

Kolejny przydatny wpis, lubię zaglądać na tego bloga i dowiadywać się o kolejnych zmianach w prawie budowlanym. Czekam na więcej, pozdrawiam!

Odpowiedz

Wojciech Kryczek Czerwiec 20, 2017 o 21:50

Dziękuję bardzo i zapraszam do kolejnych odwiedzin. Do tematu zapewne jeszcze nieraz powrócę ze względu na zainteresowanie tematem wśród czytelników. Będą też i inne tematy. Pozdrawiam. 🙂

Odpowiedz

Marcin Chmurzewski Czerwiec 21, 2017 o 09:38

Bardzo fajnie opisany materiał! Można się z tego dużo dowiedzieć, dzięki!

Odpowiedz

Wojciech Kryczek Sierpień 7, 2017 o 22:27

Dziękuję i zapraszam do lektury innych artykułów.
Pozdrawiam 🙂
Wojtek

Odpowiedz

Kamil Lipiec 20, 2017 o 11:57

Super artykuł, dobrze że ktoś pisze o zmianach w zasadach bo te w rozporządzeniach czy artykułach nie są takie jasne i przydaje się szersze opowiedzenie o tym tak jak w tym artykule. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Wojciech Kryczek Sierpień 7, 2017 o 22:28

Dziękuję bardzo. Suchy język aktów prawnych jest najczęściej mało zrozumiały dla czytającego.
Pozdrawiam 🙂 Wojtek

Odpowiedz

Cortina Lipiec 25, 2017 o 13:33

Przydatne informacje. Fajnie, że zostały opisane w jednym miejscu i za pomocą jednego wpisu można zdobyć znaczną część przydatnych na codzień informacji.
Czekam na kolejne wpisy i pozdrawiam 🙂

Odpowiedz

Wojciech Kryczek Sierpień 7, 2017 o 22:33

Oczywiście, że będą kolejne wpisy. Może jest jakiś temat, który Was interesuje? Zawsze to może być inspiracja do kolejnego wpisu. Pozdrawiam 🙂 Wojtek

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Radcy Prawnego Wojciech Kryczek Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Wojciech Kryczek z siedzibą we Wrocławiu.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem biuro@kryczek-kancelaria.eu.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: