Wojciech Kryczek

radca prawny

Specjalizuję się w prawie budowlanym. Posiadam również doświadczenie w zakresie Ogólnych Warunków Kontraktu na Budowę dla Robót Budowlanych i Inżynieryjnych Projektowanych przez Zamawiającego FIDIC, które jest efektem pracy na stanowisku prawnika na jednym z kontraktów budowlanych.
[Więcej >>>]

Potrzebujesz umowy budowlanej? +48 602 646 586

Gdzie znajdziesz regulacje dotyczące odbiorów budowlanych

Wojciech Kryczek28 czerwca 2013Komentarze (0)

Umowa o roboty budowlane powinna zawierać postanowienia odnoszące się do odbioru obiektu czy też odbioru robót. Strony umowy mają tutaj duże pole manewru z uwagi na nieliczne uregulowania prawne odnoszące się do odbiorów obiektów budowlanych.

Często zdarza mi się usłyszeć pytanie:

GDZIE JEST UREGULOWANY PRAWNIE ODBIÓR BUDOWY ?

Sama procedura odbioru nie jest w zasadzie uregulowana przepisami prawa.

W Kodeksie cywilnym odbiór obiektu zaliczono do jednego z obowiązków inwestora (art. 647 k.c.). Przewidziano także możliwość częściowego przyjmowania wykonanych robót na żądnie inwestora, w miarę ich ukończenia (art. 654 k.c.). Oczywiście za zapłatą odpowiedniej części wynagrodzenia. Odbiory częściowe są dopuszczalne o ile umowa o roboty budowlane nie stanowi inaczej.

Pewne znaczenie ma także art. 462 k.c. dotyczący możliwości żądania wystawienia pokwitowania. Dotyczy to jednak protokołu dokumentującego odbiór, który dla wykonawcy jest pokwitowaniem spełnienia jego świadczenia względem inwestora.

PROTOKÓŁ JEST DOWODEM WYKONANIA UMOWY.

Tyle uregulowań odnoszących się do odbioru znajdziesz w Kodeksie cywilnym.

Więcej zapisów odnoszących się do odbioru znajdziesz w Prawie budowlanym (pr. bud.). I tak:

  • kierownik budowy zobowiązany jest do zgłaszania inwestorowi do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robót ulegających zakryciu bądź zanikających (art. 22 pkt 7 pr. bud.),
  • kierownik budowy zobowiązany jest do zapewnienia dokonania wymaganych przepisami lub ustalonych w umowie prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych przed zgłoszeniem obiektu budowlanego do odbioru (art. 22 pkt 7 pr. bud.),
  • kierownik budowy zobowiązany jest zgłosić obiekt budowlany do odbioru odpowiednim wpisem do dziennika budowy oraz uczestniczyć w czynnościach odbioru i zapewnić usunięcie stwierdzonych wad, a także przekazać inwestorowi oświadczenie, o ukończeniu wszystkich robót zgodnie z projektem, warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami oraz o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy oraz terenu sąsiedniego (art. 22 pkt 7 pr. bud. w zw. z art. 57 ust. 1 pkt 2 pr. bud.),
  • inspektor nadzoru inwestorskiego zobowiązany jest sprawdzać i odbierać roboty budowlane ulegające zakryciu lub zanikające, uczestniczyć w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych oraz przygotować wziąć i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywać je do użytkowania (art. 25 pkt 3 pr. bud.),
  • obiekty lub elementy obiektów budowlanych, ulegające zakryciu, wymagające inwentaryzacji geodezyjnej, podlegają inwentaryzacji przed ich zakryciem (art. 43 ust.3 pr. bud.).

 Mając na uwadze te przepisy, warto jest uregulować w umowie procedurę odbioru czy też elementy, które powinien zawierać protokół potwierdzający odbiór.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 602 646 586
e-mail: biuro@kryczek-kancelaria.eu

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Wojciech Kryczek Kancelaria Radcy Prawnego i Doradcy Restrukturyzacyjnego Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Wojciech Kryczek Kancelaria Radcy Prawnego i Doradcy Restrukturyzacyjnego z siedzibą w Częstochowie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem biuro@kryczek-kancelaria.eu

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: