Wojciech Kryczek

radca prawny

Specjalizuję się w prawie budowlanym. Posiadam również doświadczenie w zakresie Ogólnych Warunków Kontraktu na Budowę dla Robót Budowlanych i Inżynieryjnych Projektowanych przez Zamawiającego FIDIC, które jest efektem pracy na stanowisku prawnika na jednym z kontraktów budowlanych.
[Więcej >>>]

Potrzebujesz umowy budowlanej? +48 602 646 586

Niedozwolone postanowienia umowne w umowie o roboty budowlane według Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Wojciech Kryczek19 lutego 2015Komentarze (0)

Ostatni wpis związany był ze stosowaniem niedozwolonych klauzul w umowie o roboty budowlane zawieranej z konsumentem: Niedozwolone postanowienia w umowie o roboty budowlane zawartej z konsumentem. Poruszyłem temat posługiwania się wzorcami umownymi oraz stosowania postanowień umownych, które nie zostały uzgodnione indywidualnie z konsumentem. Podałem przykłady niedozwolonych klauzul umownych jakie zawiera Kodeks cywilny.

Zagadnienie stosowania wzorców umownych i niedozwolonych postanowień umownych stosowanych w obrocie konsumenckim przekracza ramy Kodeksu cywilnego. Dotyczy to także umowy o roboty budowlane, która może zostać zawarta przez konsumenta na podstawie przedłożonego mu gotowego formularza umowy.

Zapewne nieraz miałeś okazję przekonać się, podpisując umowę, że nie masz możliwości negocjowania jej postanowień. Otrzymujesz gotowy formularz umowy i masz dwa wyjścia. 🙁 Podpisać ją lub nie podpisać. Może to dotyczyć umowy na dostawę energii elektrycznej, zakupu telefonu czy też podpisania umowy z deweloperem lub bankiem.

Oczywistym jest, że jako konsumentowi mogą zostać narzucone Ci niekorzystne warunki umowy!!!

consumer-47205_1280-1

Jednym o organów odpowiedzialnych za kształtowanie polityki ochrony konsumenta w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK). W ramach swoich uprawnień może on prowadzić postępowanie w sprawie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów lub podejmować działania zmierzające do wyeliminowania z obrotu niedozwolonych postanowień umownych. Eliminowanie niedozwolonych wzorców umownych odbywa się m.in. poprzez kontrole wzorców umownych, które stosują przedsiębiorcy.

Kontrola może skończyć się skierowaniem pozwu do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W wyniku wydania wyroku w przedmiocie uznania postanowienia umownego za niedozwolone oraz po jego uprawomocnieniu się, postanowienie takie zostaje wpisane do Rejestru klauzul Niedozwolonych.

***

WPISANIE POSTANOWIENIA UMOWNEGO DO TEGO REJESTRU OZNACZA, ŻE POSŁUGIWANIE SIĘ TAKĄ KLAUZULĄ W OBROCIE Z KONSUMENTAMI JEST ZAKAZANE!!!

***

Sądem właściwym dla spraw o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone, jest XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Sądzie Okręgowym w Warszawie, przy ulicy Czerniakowskiej 100.

Poniżej przedstawiam Ci niektóre z postanowień umownych, które zostały uznane prawomocnym wyrokiem Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów za niedozwolone. Pełne zestawienie klauzul niedozwolonych znajdziesz na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów tutaj:

 1. W razie odstąpienia od umowy przez Zamawiającego nie z winy Wykonawcy zapłaci on karę w wysokości 80% wartości umowy,
 2. Jeżeli umowa zostanie rozwiązana przez Zamawiającego stosownie do postanowień § …, Wykonawca zwróci Zamawiającemu sumę wpłaconą przez Zamawiającego na poczet wynagrodzenia za dokończenie Domu, w terminie 30 dni od daty rozwiązania umowy, potrącając wynagrodzenie za roboty budowlane wykonane do dnia rozwiązania umowy, przy czym wynagrodzenie to zostanie ustalone w następujący sposób: za zużyte materiały budowlane, w wysokości kwot uiszczonych przez Wykonawcę za te materiały, powiększonych o 15% kosztów zaopatrzenia i przy uwzględnieniu norm zużycia materiałów, za robociznę, w wysokości stawki .. zł (słownie: ….) za jedną normogodzinę i przy zastosowaniu Katalogów Nakładów Rzeczowych,
 3. Niedopuszczalne jest wstrzymanie zapłaty przez Zamawiającego lub wliczenie w cenę ustaloną przez tę umowę jakichkolwiek jego roszczeń lub potrąceń,
 4. Strony uznają, iż wady stwierdzone protokołem odbioru wyczerpują całość wad lokalu. Inwestor nie może domagać się naprawy wad, które nie zostaną ujęte w protokole, chyba że wady te stanowią wady ukryte lokalu,
 5. Terminy wykonania poszczególnych etapów robót oraz terminy płatności za nie określone w Planie Płatności mogą ulec skróceniu, na co Inwestor wyraża zgodę,
 6. W przypadku odstąpienia od umowy przez kupującego, sprzedający zwróci mu sumę dokonanych przedpłat, bez rewaloryzacji i oprocentowania, pomniejszoną o 5% wartości mieszkania oraz kwoty robót dodatkowych i zamiennych,
 7. W przypadku odstąpienia przez ……… od niniejszej umowy zgodnie z zapisami ust. 1 lub 6 niniejszego paragrafu, ze zwracanej kwoty zostanie potrącona należna Spółce kara umowna w wysokości równowartości 15% ceny lokalu wyrażonej w USD według kursu średniego USD w NBP obowiązującego w dniu odstąpienia od umowy,
 8. Cena nabycia nieruchomości (lokalu mieszkalnego) ulegnie zmianie, jeżeli po zakończeniu budowy okaże się, że zakupione powierzchnie lokalu mieszkalnego ulegną zmianie w stosunku do powierzchni przewidzianej w projekcie o więcej niż 2,5%,
 9. W przypadku zmiany powierzchni lokalu wnikającej z inwentaryzacji powykonawczej, cena ulegnie zmianie o wartość wynikającą z pomnożenia różnicy w powierzchni lokalu przez cenę jednego metra kwadratowego ustaloną w umowie,
 10. Wszelkie spory wiążące się z niniejszą umową oraz skargi lub roszczenia odnoszące się do, lub wynikające z niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd Polubowny powołany i obradujący na podstawie Kodeksu Postępowania Cywilnego,
 11. Koszty budowy 1 m2 powierzchni całkowitej może się zmienić w zależności od wzrostu czynników cenotwórczych i budowlanych mających wpływ na koszt budowy,
 12. Umowa wygasa tylko i jedynie w przypadkach określonych w jej postanowieniach,
 13. Kupujący nie może odmówić odbioru przedmiotowego lokalu podczas drugiego odbioru technicznego z powołaniem się ma nowe wady, których istnienie mógł stwierdzić podczas pierwszego odbioru,
 14. Terminy wykonania poszczególnych etapów robót oraz terminy płatności za nie, określone w Planie Płatności mogą ulec skróceniu, na co Inwestor wyraża zgodę,
 15. W związku z tym, że zawarcie umowy jest ściśle związane z zawarciem umowy sprzedaży działki, na której prowadzona będzie inwestycja polegająca na wybudowaniu domu, inwestor nie może odstąpić od umowy poza przypadkami enumeratywnie wymienionymi w tej umowie,
 16. Opóźnienia wywołane decyzjami administracyjnymi lub ich brakiem, w wyniku zmiany przepisów oraz innych niezależnych od sprzedającego przeszkód spowodują odpowiednie przesunięcie terminów rozpoczęcia budowy i oddania przedmiotu budowy kupującemu
 17. W przypadku wystąpienia w trakcie realizacji budowy niekorzystnych warunków atmosferycznych takich jak np. niskie temperatury poniżej -5 stopni C, ulewne deszcze trwające przez co najmniej 30 dni lub też wystąpienia innych podobnych i niezależnych od Sprzedającego przeszkód. Sprzedający zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminów, o których mowa w ust. 1 o czas trwania tych przeszkód, nie dłużej niż o 3 miesiące,
 18. Niezależnie od innych postanowień niniejszej umowy, Sprzedającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy. W takiej sytuacji Sprzedający będzie zobowiązany do zapłacenia na rzecz Kupującego odstępnego w wysokości 3% ceny określonej w §7 ust. 1 n/n umowy.old-books-436498

 

W czym mogę Ci pomóc?

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Wojciech Kryczek Kancelaria Radcy Prawnego i Doradcy Restrukturyzacyjnego w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 0 komentarze… dodaj teraz swój }

  Dodaj komentarz

  Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

  Jeśli potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej, napisz do mnie :)

  Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Wojciech Kryczek Kancelaria Radcy Prawnego i Doradcy Restrukturyzacyjnego w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: