Wojciech Kryczek

radca prawny

Specjalizuję się w prawie budowlanym. Posiadam również doświadczenie w zakresie Ogólnych Warunków Kontraktu na Budowę dla Robót Budowlanych i Inżynieryjnych Projektowanych przez Zamawiającego FIDIC, które jest efektem pracy na stanowisku prawnika na jednym z kontraktów budowlanych.
[Więcej >>>]

Potrzebujesz umowy budowlanej? +48 602 646 586

W oczekiwaniu na ustawę o rozstrzyganiu sporów konsumenckich

Wojciech Kryczek20 marca 2015Komentarze (0)

Do 9 lipca bieżącego roku, Sejm ma czas na uchwalenie przepisów wdrażających dyrektywę nr 2013/11/UE, dotyczącą pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich. Czy wystarczy czasu na uchwalenie nowych regulacji prawnych, czy też powtórzy się sytuacja, jaka miała miejsce w ubiegłym roku z ustawą o prawach konsumenta?

Obowiązek uchwalenia ustawy o prawach konsumenta wynikał z konieczności wdrożenia dyrektywy nr 2011/83/UE w sprawie praw konsumentów. Dyrektywa ta zobowiązywała państwa członkowskie Unii Europejskiej do przyjęcia odpowiednich przepisów ustawowych w tym zakresie do dnia 13 grudnia 2013r. Ustawodawca zobowiązany był więc do przyjęcia i opublikowania stosownych przepisów w tym terminie. Uchwalenie ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta nastąpiło już po terminie wyznaczonym przez dyrektywę nr 2011/83/UE. Ustawa o prawach konsumenta została bowiem ogłoszona w Dzienniku Ustaw dopiero 24 czerwca 2014r. Więcej o ustawie o prawach konsumenta pisałem w moim blogu: Co się zmieni w umowie o dzieło w związku z uchwaleniem ustawy o prawach konsumenta.

Opisany tutaj przypadek to przykład zaniechania legislacyjnego. O zaniechaniu takim można mówić w sytuacji, gdy organ władzy publicznej nie wydaje aktu normatywnego w terminie, w którym powinien wywiązać się z tego obowiązku. Zaniechanie legislacyjne jest sytuacją szczególną, gdyż otwiera osobie poszkodowanej niewydaniem aktu normatywnego w terminie możliwość domagania się w postępowaniu cywilnym odszkodowania. Odpowiedzialność dotyczy także sytuacji, gdy naruszono prawo Unii Europejskiej. Podstawę domagania się odszkodowania stanowi przepis art. 4171 § 4 Kodeksu cywilnego.

reading-glasses-243429

W ubiegłym roku Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów rozpoczął prowadzenie konsultacji społecznych dotyczących projektu założeń do ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Jest to wynikiem uchwalenia przez Parlament Europejski i Radę Unii Europejskiej dyrektywy 2013/11/UE z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie alternatywnych metod rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (dyrektywa w sprawie ADR w sporach konsumenckich) oraz rozporządzenia (UE) NR 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich).

Uchwalenie tych przepisów ma na celu ujednolicenie zasad polubownego rozwiązywania sporów w Unii Europejskiej w sporach z udziałem konsumentów. Aktualnie alternatywne metody rozstrzygania sporów (ADR) nie są wystarczająco i jednolicie rozwinięte w krajach Unii Europejskiej. W ocenie autorów dyrektywy, zapewnienie dostępu do prostych, skutecznych, szybkich i tanich sposobów rozstrzygania sporów wynikających z umów sprzedaży czy też świadczenia usług, powinno dawać konsumentom korzyści oraz zwiększać zaufanie do rynku. Narzędziem, które to ma zapewnić są właśnie alternatywne metody rozstrzygania sporów (ADR).

Rozwiązania jakie przysługują w ramach ADR, nie zostały jak dotąd zorganizowane i upowszechnione w stopniu zadowalającym nie tylko w Polsce. Zarówno konsumenci jak i przedsiębiorcy w niewielkim stopniu są świadomi istnienia pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów czy też dochodzenia roszczeń. Zapewnienie tanich sposobów rozwiązywania sporów z udziałem konsumentów będzie korzystne zarówno dla przedsiębiorców jak i konsumentów. Dla wielu proces sądowy jest wciąż długotrwały i kosztowny. Celem dyrektywy jest stworzenie jednolitego modelu pozasądowego rozwiązywania sporów pomiędzy konsumentami a przedsiębiorcami.

Zgodnie z założeniami do ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, wdrożenie przepisów dyrektywy i rozporządzenia wprowadza w Polsce konieczność zmian prawnych w obszarze materialnym, proceduralnym a także instytucjonalnym. Uchwalenie przepisów ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich będzie wdrożeniem przepisów dyrektywy w obszarze materialnym. Jeśli chodzi zaś o zmiany proceduralne, wdrożenie dyrektywy będzie polegało na zmianie w kompetencjach organów, w obrębie których już działają lub będą działały podmioty ADR. Według autorów założeń do projektu ustawy chodzi o następujące podmioty: Komisję Nadzoru Finansowego, Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego, Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, Rzecznika Ubezpieczonych oraz Inspekcję Handlową. Znowelizowane zostaną przepisy Kodeksu postępowania cywilnego dotyczące sądownictwa polubownego. W przypadku zmian instytucjonalnych, wdrożenie przepisów dyrektywy obliguje państwo polskie do zapewnienia konsumentom możliwości pozasądowego rozstrzygania sporów dotyczących przedsiębiorcy mającego siedzibę na terytorium danego państwa. System powinien mieć charakter całościowy, zapewniać pełny zasięg horyzontalny i być wolny od luk.

Polska jak i inne kraje członkowskie zostały zobowiązane do wdrożenia przepisów niezbędnych do wykonania dyrektywy 2013/11/UE w terminie do dnia 9 lipca 2015r. Z kolei przepisy rozporządzenia (UE) NR 524/2013 wchodzą w życie etapami tj. od 9 lipca 2015 r. i od 9 stycznia 2016 r.

Z informacji zawartych na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji wynika, iż projekt ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich znajduje się obecnie na etapie konsultacji, opiniowania i uzgodnień. Pozostaje postawić w tym miejscu pytanie czy Sejm zdąży z przyjęciem nowej ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich do 6 lipca tego roku. 🙂

W czym mogę Ci pomóc?

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Wojciech Kryczek Kancelaria Radcy Prawnego i Doradcy Restrukturyzacyjnego w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 0 komentarze… dodaj teraz swój }

  Dodaj komentarz

  Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

  Jeśli potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej, napisz do mnie :)

  Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Wojciech Kryczek Kancelaria Radcy Prawnego i Doradcy Restrukturyzacyjnego w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: